Programul Politic

Aprobat la Congresul II al PPRM

din 17 noembrie 2012

PROGRAMUL PARTIDULUI POPULAR din REPUBLICA MOLDOVA

OBIECTIVELE POLITICE

Partidul Popular este un partid modern, de vocaţie europeană, care militează pentru edificarea, în Republica Moldova, a statului de drept, suveran şi democratic.

Partidul Popular promovează doctrina populară, care reprezintă o îmbinare a valorilor conservatorismului tradiţional cu valorile liberalismului şi ale creştin-democraţiei europene. Viitorul are nevoie de libertate şi de responsabilitate civică, de modernizare şi de progres, bazate pe respectarea tradiţiei şi a valorilor naţionale, care se vor regăsi în politicile partidului, orientate spre nevoile umane ale cetăţenilor.

Partidul Popular îşi asumă misiunea de a deveni o forţă reprezentativă și consolidatoare de centru, o forţă creatoare pentru generatiile viitoare, care, în managementul său politic, va combina puterea tradiţiei cu tendinţa de dezvoltare si care va aduce stabilitatea politică şi socială, va consolida democraţia, va asigura bunăstarea şi prosperitatea în Republica Moldova.

Partidul Popular aspiră să reprezinte, cu precădere, interesele politice ale ţărănimii – „talpa ţării” -, ale antreprenorilor mici şi mijlocii, ale intelectualităţii populare.

Partidul Popular îşi propune să obtină sprijinul masiv al societatii, prin garanţii sociale avansate pentru cetăţeni, prin crearea şi consolidarea unei clase de mijloc influente și independente în plan economic şi politic.

Partidul Popular îşi propune să reprezinte masiv populaţia şi să apere interesele tuturor cetăţenilor - indiferent de originea etnică, de limbă, religie, sex, de situaţia materială sau provenienţa sociala -, să transforme Republica Moldova într-un stat civilizat, în care oamenii să aibă o viată asigurată şi demnă.

Partidul Popular va asigura ca, în stat, puterea să guverneze pentru popor, să răspundă în faţa poporului şi să fie controlată de popor.

Partidul Popular va crea condiţiile necesare unei dezvoltări economice durabile şi calitative, va asigura o pace și o armonie interetnică stabilă, pentru edificarea unui stat democratic autentic şi a unei naţiuni civice unite.

Partidul Popular optează pentru integritatea teritorială si statală a Republicii Moldova, bazată pe supremaţia legii, pe unitatea sistemului de administrare şi a spaţiului economic, pe statutul său permanent de neutralitate.

PROVOCĂRILE CE AU DETERMINAT CREAREA PARTIDULUI

Societatea moldovenească rămîne instabilă, în proces de reformare, cu elemente de capitalism oligarhic. Actualul sistem îi face pe cei bogaţi - mai bogaţi, iar pe cei săraci - mai săraci. Aceasta în condiţiile în carepartidele declară construirea unui stat social.

În cei 21 de ani de independenţă, partidele care au guvernat statul, nu au soluţionat o serie de probleme majore:

- Republica Moldova nu a depăşit sărăcia - dimpotrivă, a ajuns cel mai sărac stat din Europa;

- nu a apărut un sistem eficient de guvernare;

- corupţia a căpătat proporţiile unei catastrofe naţionale;

- există restanţe serioase la capitolul „respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, în raport cu standardele europene”;

- are loc un proces periculos de dezintegrare a societăţii într-un conglomerat de comunităţi etnice, incapabile să se constituie într-o naţiune civică unită;

- a încetinit consolidarea societăţii civile;

- lipseşte un model viabil al reformelor economice şi sociale;

- procesul de reintegrare a statului a ajuns in impas;

- se amplifică depopularea şi emigrarea masivă peste hotare a părţii active a populaţiei, se produce o degradare morală accelerată a societăţii;

- calitatea vieţii cetăţeanului de rînd rămîne la un nivel scăzut.

În baza celor constatate, în Republica Moldova se atestă:

- un nivel de viaţă deplorabil al cetăţenilor, în special în localităţile rurale;

- o creştere continuă a preţurilor şi a tarifelor, necorelate corespunzător cu majorarea salariilor și a pensiilor;

- un grad sporit de monopolizare a economiei, lipsa liberei concurenţe;

- un climat de afaceri ineficient din cauza corupţiei şi a presiunilor administrative asupra mediului de afaceri;

- un climat investitional nefavorabil, ce cauzează reducerea activitătii economice, scurgerea capitalului peste hotare şi ratarea investiţiilor pentru dezvoltare;

- centralizarea excesivă a resurselor financiare la bugetul de stat, care a generat o dependenţă totală a zonelor administrativ-teritoriale de centru, lipsa condiţiilor pentru autonomia locală, descentralizare şi dezvoltarea zonală – fapt ce apropie degradarea rapidă a localitaților rurale;

- finanţarea insuficientă a educaţiei, sănătăţii, culturii, ştiinţei şi a  inovaţiilor;

- cheltuirea ineficienta, risipitoare şi netransparenta a banilor publici, atestarea cazurilor de deturnare masivă a mijloacelor bugetare;

- dependenţa excesivă de remitenţele din exterior şi lipsa unei strategii de stimulare a dezvoltării economice prin atragerea acestor resurse financiare;

- lipsa unui model strategic pentru reformarea economiei naţionale, care să genereze noi locuri de munca.

În aceste condiţii, partidele politice aflate la guvernare nu au oferit soluţii pentru rezolvarea unor probleme absolut evidente. De aceea, Partidul Popular este forţa politica ce îşi propune căi clare şi concrete de depăşire a crizei de sistem, ce a afectat societatea, asumîndu-şi sarcina făuririi unei societăţi civilizate, de tip european.

ANGAJAMENTELE PARTIDULUI POPULAR

Obiectivele principale pentru depăşirea crizei si de modernizare a statului:

1. Consolidarea societății moldoveneşti

2. Stabilitate politică - prin perfecţionarea sistemului politic

3. O creştere economică rapidă și durabilă

4. Standarde europene de viaţă, bazate pe libertate şi bunăstare

5. Reforma sistemului educaţional și a celui de sănătate - prin a asigura fiecărui cetațean șanse egale și servicii de calitate înaltă

6. O politică demografică eficientă - prin încurajarea creşterii natalităţii,  stimularea familiilor tinere şi a celor cu mulţi copii, prevenirea exodului în masă al populaţiei şi protecţia cetăţenilor în faţa riscurilor sociale majore

7. Autonomie locală autentică şi eficienta – bazată pe standardele europene şi pe condiţii echitabile create pentru dezvoltarea tuturor zonelor

8. Valorificarea patrimoniului tradiţional cultural. Susţinerea valorilor  morale si spirituale ale naţiunii

9. Consolidarea  statului de drept şi eliminarea corupţiei

10. Eurointegrarea - model de transformare a Republicii Moldova într-un  stat civilizat.

Consolidarea societății moldoveneşti

În paralel cu o criză social-economică, societatea moldovenească continuă să se confrunte, şi cu o criză identitară profundă, ce îi divizează, în continuare, pe cetăţeni după criterii etno-culturale şi lingvistice. Însă, în lipsa unei coeziuni sociale, bazate pe identitatea națională, nu este posibilă edificarea unui stat cu o economie viabilă.

Partidul Popular îşi propune stoparea procesului de divizare a societatii si solidarizarea cetăţenilor, pentru rezolvarea problemelor de interes naţional, va sprijini iniţiativele civile şi va cultivă simţul patriotismului. Obiectivul Partidului Poporului este constituirea unei naţiuni civice şi integrarea grupurilor etnice într-o comuniune culturală comună.

Naţiunea civică poate fi consolidată treptat şi consecvent, astfel încît toţi locuitorii, prin definiţie, se vor identifica drept cetățeni ai Republicii Moldova. Acest proces va fi însoțit de integrarea grupurilor etnice în spaţiul naţional unic, prin însuşirea tradiţiilor culturale şi istorice ale populaţiei majoritare, în paralel cu păstrarea propriilor identităţi şi tradiţii.

Partidul va contribui în mod imperativ la crearea unei atmosfere de intoleranţă în societate faţă de orice manifestare de xenofobie, de discriminare pe motive etnice sau lingvistice ori ale lipsei de respect faţă de limba de stat.

Se va iniţia semnarea unui pact civic între structurile guvernamentale, partidele politice şi societatea civilă, prin care toţi îşi vor asuma obligaţia de a se abţine de la orice declaraţii şi acţiuni de natură să provoace controverse asupra problemelor etno-culturale şi lingvistice.

Stabilitate politică - prin perfecţionarea sistemului politic.

Stabilitatea politică a statului este un factor determinant pentru nivelul de credibilitate a statului în faţa comunităţii internaţionale.

Partidul Popular va pleda pentru:

- consolidarea instituţiilor democratice, asigurarea puterii reale a poporului, prin crearea - între putere şi societatea civilă – a unui sistem de comunicare, care să le ofere cetăţenilor oportunitatea de a participa la luarea deciziilor politice;

- garantarea drepturilor, libertăţilor şi a inviolabilităţii persoanei şi a proprietăţii private, independenţa reală a mass media;

- alegerea Parlamentului printr-un sistem electoral mixt, în care deputaţii să fie aleşi pe liste de partid şi în circumscripţii uninominale în proporţie de 50 la 50, fapt ce va contribui la dezvoltarea zonelor administrative, va spori răspunderea aleşilor poporului în faţa electoratului şi va asigura controlul societăţii asupra autorităţilor;

- alegerea Preşedintelui Republicii Moldova în mod direct de către popor;

- implicarea opoziţiei şi a formaţiunilor politice extraparlamentare în procesul de luare a deciziilor politice, adoptarea Legii cu privire la Opoziţie;

- în funcţiile de conducere ale Curţii de Conturi,  Comisiei Electorale Centrale si ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de regulă, vor fi aprobate și candidaturile desemnate de Opoziţia parlamentară , pentru sporirea independenţei şi a eficienţei structurilor nominalizate;

- garantarea independenței Comisiei Electorale Centrale și întroducerea registrului electronic al alegătorilor;

- asigurarea independenţei reale a sistemului judecătoresc, prin prevederea răspunderii personale pentru deciziile adoptate, introducerea sistemului de alegere de către popor a judecătorilor instanţelor de judecata de nivelul întîi.

Partidul Popular îşi trasează ca obiectiv formarea unui sistem de exercitare a puterii în interesul întregii societăţi moldoveneşti şi al fiecărui cetăţean în parte.

Partidul Popular va iniția un dialog în vederea obținerii consensului național pentru stabilirea priorităților naționale de dezvoltare ale Republicii Moldova, care, în mod obligatoriu, vor fi preluate şi continuate de orice partid aflat la guvernare.

O creştere economică rapidă și durabilă

Scopul principal al Partidului Popular în domeniul economic este obţinerea unui ritm înalt şi stabil al creşterii economice – ca singura cale de combatere a sărăciei. Consideram că procesul de dezvoltare economică va stimula apariţia locurilor de muncă şi cresterea productivităţii, va contribui la realizarea reformelor structurale și la administrarea eficienta și transparentă a mijloacelor financiare. Se va asigura un management performant, investiții masive în capitalul uman și în tehnologile avansate. Republica Moldova se va redirecționa de la consum și import - la investiţii, reforme și exporturi, ca principalele motouri ale creşterii economice.

Partidul Popular va realiza o creştere economică rapidă si durabilă în baza unui model economic eficient şi credibil, bazat pe următoarele obiective:

- demonopolizarea activităţii economice

- restructurarea şi privatizarea întreprinderilor industriale din sectorul public, inclusiv de către investitori strategici

- crearea unui mediu concurenţial echitabil, reguli stabile și eficiente pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlocii.

- garantarea respectării drepturilor de proprietate - atât ale investitorilor străini, cât şi ale celor locali

- lansarea activităţii noilor companii prin depunere, la ghişeul unic, a Declaraţiei pe Propria Răspundere a Managerului, excluzând autorizarea altor structuri ale administraţiei publice

- anularea sau diminuarea esenţială a tuturor taxelor la înregistrarea de stat a întreprinderilor noi, inclusiv a celor cu capital străin si mixt

- protecţia producătorilor şi a exportatorilor autohtoni, extinderea rapidă a posibilităţilor de export pentru a obtine o balanţă pozitivă a comerţului extern al Republicii Moldova

- promovarea prioritară a investiţiilor în educaţie și stiintă, domenii de bază pentru dezvoltarea economiei nationale şi pregătirea specialiştilor de performanţă

- dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în contextul creării unor noi locuri de muncă. Crearea Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii

- iniţierea lucrărilor publice în infrastructură prin intermediul proiectelor de conservare a energiei, repararea obiectivelor de menire social-culturală şi sănătate, apeducte, canalizare, drumuri, precum şi lucrări funciare

- sprijin public pentru dezvoltarea tehnologiilor de performanţă, a energiei regenerabile şi a resurselor de alternativă, a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, accelerarea formării bazei comunităţii informaţionale moderne, implementarea „tehnologiilor verzi", „business-ului ecologic," cultivarea produselor ecologice

- reformarea sectorului fiscal prin implementarea unor politici bugetar- fiscale previzibile pe o perioadă de lungă durată (de minimum 3 ani) şi prin unificarea sistemului de impozitare:

a) introducerea impozitului unic în agricultură de 1,8 lei/grad-hectar

b) impozit unic de 10% pentru persoanele fizice şi juridice

c)  cota zero la impozitul pe venitul reinvestit în capitalul social

d) zero taxe si impozite la importul de utilaje și tehnologii avansate

e) întreprinderile micro,inclusiv gospodariile taranesti  (cu vînzări de pînă la 500 mii lei),care vor crea cel putin 5 locuri de munca, vor fi scutite de plata  impozitului pe venit pe o perioadă de trei ani.

- politici eficiente pentru dezvoltarea afacerilor – în micul business, în turismul rural, în servicii și în consultanța pentru iniţierea afacerilor în mediul rural

- crearea unui sistem eficient de protejarea a drepturilor consumatorilor.

Pe fundalul creşterii cererii globale la produsele alimentare, Agricultura trebuie să devină una dintre ramurile prioritare ale renaşterii economiei nationale.

Agricultura şi satele moldoveneşti au rămas în afară procesului de modernizare, potenţialul natural enorm de care ele dispun nu este valorificat. Cauza rezidă în greşelile de politică agricolă admise de guvernări, în investiţiile insuficiente pentru dezvoltarea bazei de producţie şi a infrastructurii rurale în general, precum şi în preluarea lentă, întărziată  a tehnologiilor agricole moderne.

Pentru susținerea și dezvoltarea satului ca mediu de trai şi în scopul reducerii ritmurilor migraţiei forţei de muncă din mediul rural, Partidul Popular propune:

a) Reformarea politicii de subvenţionare în agricultură în baza criteriilor de eficienţă şi a procurărilor de tehnică agricolă, a construcţiilor noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor multianuale horticole, etc. - la nivelul de 40% din costurile de procurare.

b) Majorarea Fondului pentru susţinerea anuală a agriculturii pînă la 1 miliard lei, pe seama eficientizării cheltuielilor bugetare neprioritare.

c) Crearea Fondului Naţional pentru Specii şi Soiuri în vederea achiziţionării şi a cultivării speciilor şi a soiurilor de plante şi animale, adaptabile schimbărilor climatice şi capabile să se autoreproducă în condiţiile Republicii Moldova.

d) Dezvoltarea schemelor de leasing financiar „asistat” în agricultură.

e) Crearea de întreprinderi industriale, în baza principiului de diversitate/diferenţiere a produselor ce urmează a fi obţinute/fabricate în fiece localitate rurală, prin promovarea parteneriatului public-privat în coraport de 60% - statul şi 40% - fermierii.

f) Stimularea creării fermelor familiale (20-60 ha) prin compensarea ratei dobânzii la credite pe un termen de cel puţin 10 ani, contractate pentru cumpărarea terenurilor agricole în satele de baştină.

g) Subvenţionarea construcţiei sistemelor de irigare şi procurarea instalaţiilor de irigare  la nivelull de 50%.

h) Crearea de piețe agricole moderne pentru producătorii agricoli, facillitarea accesului oricărui producător mic la aceste piețe.

i) Asigurarea unui sprijin special pentru tineretul din mediul rural, în vederea iniţierii afacerilor noi, prin acordare de granturi şi facilităţi fiscale, acordarea unei prime de 20000 EURO pentru tinerii din mediul rural care înfiinţează exploatări agricole comerciale, acordarea a 1000 de burse anual pentru tineri, în scopul perfecţionării la întreprinderi comerciale agricole din ţările europene.

j) o politică fiscală stabilă pentru producătorii agricoli: cota de 8% TVA, subvenționarea micilor producători în caz de calamități naturale, facilitarea tehnologiilor avansate în agricultură.

Protecția mediului – parte componentă a dezvoltării economice.

Starea mediului ambiant și utilizarea durabilă a resurselor naturale influențează condițiile de creștere economică, nivelul și calitatea vieții populației. Utilizarea irațională a resurselor naturale în ultimii ani a condus la reducerea productivității potențialului natural și au avut un impact distructiv asupra mediului înconjurător, în special asupra resurselor acvatice, aerului, solurilor și biodiversității.

Lipsa unor staţii funcţionale de epurare au provocat diminuarea considerabilă a calităţii apelor de suprafaţă, în special a rîurilor mici, precum şi a apelor subterane, ceea ce influenţează, în mod direct, asupra sănătăţii populaţiei.

Intensificarea procesului de defrişare a fîşiilor de protecţie şi a pădurilor au condus la înrăutăţirea calităţii solului .

Problema colectării, separării,si prelucrării deşeurilor provenite din activităţile economice și menagere rămîne sursa de poluare a mediului, îndeosebi pentru localităţile rurale.

Partidul Popular va asigura protecția mediului înconjurător prin realizarea unor politici eficiente în domeniu:

- elaborarea unei strategii naționale în domeniul protecției și a gestionării durabile a resurselor de apă;

- lansarea unor proiecte naționale de împădurire şi de plantare a fîșiilor de păduri pentru protejarea culturilor agricole;

- elaborarea unui program național de protejare și transformare a rîurilor Nistru și Prut în rîuri navigabile si zone de agrement.

- lansarea proiectelor de salubrizare și evacuare a deșeurilor în fiecare localitate;

- susținerea micilor producătorilor de produse agricole ecologic pure.

Standarde europene de viaţă, bazate pe libertate şi bunăstare

Pe parcursul celor 21 de ani de Independenţă statul nu a reuşit să le asigure cetăţenilor nivelul corespunzător de viaţă şi încrederea într-un viitor asigurat al copiilor. În această perioadă, societatea continuă să manifeste o atitudine alarmantă fată de problemele stringente: scăderea nivelului de trai şi sărăcirea populaţiei, creşterea preţurilor şi lipsa locurilor de muncă.

Partidul Popular va reduce sărăcia, prin obţinerea unui progres rapid în economie, bazat pe investiţii solide, pe creşterea semnificativă a indicelui PIB  per capita  şi pe o politică socială respectînd principiul echității sociale.

Reducerea sărăciei se va asigura prin direcţionarea veniturilor bugetare în favoarea categoriilor social defavorizate, a căror sporire va fi posibilă prin extinderea bazei impozabile:

- majorarea accizelor  pentru mărfurile și produsele care dauneaza sănătății populației;

- majorarea impozitului pe imobil pentru cei bogaţi şi foarte bogaţi;

- sporirea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, prin realizarea unor politici stimulatorii și diminuarea sectorului subteran din economia națională.

- lansarea proiectelor sociale (producerea obiectelor de artizanat, meșteșugăritul popular etc.), cu implicarea persoanelor în etate și a celor cu dezabilități din localitate

Fondurile bugetare de toate nivelurile vor fi orientate, în prim-plan, pentru nevoile sociale ale comunităţilor.

Partidul Popular va pleda pentru garantarea principiului echităţii sociale, promovînd următoarele soluţii:

- valoarea minimului de existenţă să constituie baza de calcul a oricăror  plăţi sociale: salarii, pensii şi indemnizaţii sociale;

- salariul minim și pensia minimă pe republică să nu fie mai mici decît cuantumul minimumului de existentă;

- reformarea sistemului de pensionare, ca să fie bazat pe principiul cumulativ, pentru a le oferi cetăţenilor o bătrîneţe asigurată;

- formarea fondurilor private de pensii cu participarea statului și a companiilor străine de asigurări, ce vor garanta depunerile cetățenilor;

- majorarea alocaţiilor sociale şi a indemnizaţiilor pentru familiile cu copii mici. Alocaţiile vor fi calculate în progresie geometrică și dublate pentru fiecare următor copil nou-născut;

- asigurarea alocaţiilor decente pentru veteranii, invalizii şi familiile celor decedaţi în război.

Pentru realizarea acestui obiectiv, partidul va stimula participarea sectorului privat la soluţionarea problemelor sociale, prin promovarea legii privind activitatea de sponsorizare și realizarea parteneriatul public-privat cu antrenarea reprezentanţilor grupurilor social defavorizate în elaborarea şi realizarea unor asemenea proiecte.

Reforma sistemului educaţional și a celui de sănătate - prin a asigura fiecărui cetațean șanse egale și servicii de calitate înaltă

Educaţia reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării umane şi are un rol determinant în asigurarea creşterii economice, în modernizarea componentelor tehnologice şi intelectuale, precum şi în sporirea bunăstării populaţiei. Şcoala este principalul bastion al vieţii intelectuale, culturale şi sociale de la sate. Odată cu degradarea vizibilă a şcolilor, a centrelor culturale, bibliotecilor şi a altor instituţii de „iluminare culturală", degradează şi calitatea vieţii în localităţile respective.

Partidul Popular va readuce statutul profesorului şi cel al şcolii la un nivel calitativ înalt prin:

- promovarea în sistemul educațional, a unei reforme care să asigure ajustarea la standardele europene;

- perfecţionarea mecanismelor de alocare a resurselor financiare necesare dezvoltării durabile a învăţămîntului, prin stabilirea unor priorități anuale;

- dezvoltarea sistemului de instituţii pentru copiii de vârstă preşcolară, inclusiv prin încurajarea deschiderii de grădiniţe private, a caselor de copii de tip familial şi a centrelor de dezvoltare pentru copii;

- sprijinirea şi promovarea, de către stat, a elevilor talentaţi, înfiinţarea, cu sprijinul financiar deplin al statului, a şcolilor pentru copiii dotaţi;

- acordarea anuală a 1000 de burse pentru tineri, în scopul obţinerii unor studii superioare de calitate peste hotare, în instituţii de învăţămînt superior cu renume;

- pentru tinerii specialişti-crearea de condiţii pentru asigurarea cu locuri de muncă, pentru studenţi - locuri pentru practica profesională, prin prevederea de stimulente fiscale întreprinderilor respective;

- promovarea parteneriatelor publice-private, în vederea susţinerii şi a dezvoltării sistemului educaţional;

- stimulente fiscale şi de altă natură pentru atragerea business-ului în formarea continuă a cadrelor, ridicarea calificării şi  reciclarea profesională a lucrătorilor;

- asigurarea fiecărei localităţi rurale cu grădiniţă şi şcoală primară;

- dotarea instituţiilor de învăţămînt cu sisteme informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea procesului educaţional, asigurarea şcolilor cu echipament pentru studiile de la distanţă, eliminîndu-se, astfel, necesitatea asa-numitei optimizări şi stoparea eliminării intelectualităţii de la sate ;

- adaptarea sistemului de educaţie la cerintele pieţei, prin: implicarea mediului de afaceri în definirea programei școlare; corelarea programelor de studii la evoluția pieței muncii în următorii trei-patru ani; finanțarea pe criterii de performață a unităților de învățămînt;

- asigurarea unei calități înalte a instruirii în licee, gimnazii şi în instituţiile de învăţămînt superior, prin introducerea unui sistem de evaluare a calității procesului;

- premierea substanţială a savanţilor care au publicat articole de rezonanţă în reviste ştiinţifice de prestigiu de peste hotare şi a premianţilor la olimpiadele internaţionale;

- acordarea unei atenţii speciale tinerilor specialişti, mai ales celor ce acceptă să muncească în zona rurală, cu garantarea condiţiilor decente de viaţă din partea statului.

Sănătatea populaţiei reprezintă cel mai important reper pentru dezvoltarea resurselor umane şi determină posibilitatea acestora de a participa la dezvoltarea economică şi la creşterea nivelului de trai. Partidul Popular va dezvolta sistemul de sănătate, realizînd:

- corelarea reformei de asigurare medicală obligatorie cu standardele de înalta calitate și moralitate;

- monitorizarea stării de lucruri din sistemul sanitar pentru a asigura  modernizarea lui şi prestarea calitativă a serviciilor medicale;

- asigurarea echităţii şi transparenţei maxime în activitatea Companiei de Asigurări în Medicină, raţionalizarea cheltuielilor;

- eficientizarea activității Companiei  Naționale de Asigurări în Medicină, ce determină cuantumul plăților pentru fiecare instituție medicală și pentru fiecare medic, în scopul excluderii practicii de economisire a mijloacelor în detrimentul populației și al medicilor;

- reforma asistenţei medicale, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale, cu reducerea diferenţei de calitate şi accesibilitate în funcţie de locul de trai și statut social.

Partidul Popular va promova, în mod prioritar, programe care să contribuie la:

- creşterea speranţei de viaţă, reducerea mortalităţii infantile şi sporirea natalităţii;

- ajustarea costului poliței de asigurare medicală obligatorie la serviciile de calitate incluse în pachetul minim garantat;

- includerea serviciilor medicale necesare femeilor care se pregătesc să devină mame în lista serviciilor garantate de către stat în baza Programului unic;

- organizarea periodică a examinării medicale gratuite a copiilor din instituțiile preșcolare și școlare;

- creşterea veniturilor prin fortificarea managementului instituţiilor medico-sanitare, stabilirea unui nou sistem de tarifare pentru serviciile personalului medical;

- scutiri fiscale pentru întreprinderile ce le oferă angajaţilor o asigurare medicală de sănătate deplină;

- crearea unui sistem de consult medical, prin intermediul televiziunii şi al Internetului, cu profesioniştii din domeniu şi angajatii din orice instituţie medicală din Republica Moldova;

- stimularea activităţilor (locaţiunea preferenţială, scutiri de taxe şi de impozite, finanţări bugetare directe etc.) cluburilor sportive şi de agrement, dezvoltarea terenurilor şi a instalaţiilor sportive;

- înființarea unor spitale de tip Crucea Roșie pentru categoriile de populație neasigurate (în afara sistemului de asistență obligatorie în medicină);

Partidul Popular va asigura accesul egal al tuturor cetățenilor la servicii de calitate în domeniile sănătăţii şi educaţiei și va promova politici de prevenire și de combatere a maladiilor.

O politică demografică eficientă - prin încurajarea creşterii natalităţii, stimularea familiilor tinere şi a celor cu mulţi copii, prevenirea exodului în masă al populaţiei şi protecţia cetăţenilor în faţa riscurilor sociale majore.

Republica Moldova, ca şi alte state din Europa de Est, se confruntă cu o îmbătrînire rapidă a populaţiei, ceea ce poate însemna depopularea gravă a teritoriului naţional, cu efecte economice dezastruoase.

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei, însoţit de exodul masiv al cetăţenilor şi de lipsa oportunităţilor pentru tineri de a se realiza acasă  sunt un indicator direct al politicilor sociale inadecvate, promovate în ultimele două decenii.

În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Moldova s-a diminuat cu circa 83 mii oameni (-2,3%), iar ponderea populaţiei cu vîrsta de peste 65 de ani a crescut de la 8.6 puncte procentuale, în anul 2000, la 14,4 la sută, în 2011.

Diminuarea populației are loc în paralel cu reducerea părţii de populație economic activă - cu peste 500 mii. Fenomenul a provocat reducerea bazei impozabile, paralel cu sporirea cererii de servicii medicale şi transferuri sociale.

Partidul Popular va pleda pentru aplicarea unor politici eficiente pentru stoparea fenomenului nefast, prin:

- ridicarea standardului de calitate al vieţii;

- crearea de condiţii pentru creşterea natalităţii - protecţia maternităţii şi a copilăriei, reducerea mortalităţii la naştere şi a mortalităţii infantile, finanţarea maximă a instituţiilor medicale de profil;

- stimulente financiare pentru familiile tinere şi familiile cu mulţi copii, protecţia acestora în faţa oricăror ameninţări şi riscuri sociale. La formarea bugetului Casei Naţionale de Asigurării Sociale, sprijinul familiilor avînd copii mici va fi o prioritate, indemnizaţiile lor vor fi indexate anual cu un coeficient de 2, raportat la nivelul inflaţiei;

- protecţia familiei, ca institut social, consolidarea valorilor şi a tradiţiilor vieţii de familie în societatea moldovenească;

- alocarea indemnizaţiei de 5000 euro pentru întreţinerea copiilor în cîteva tranşe pînă la absolvirea gimnaziului. Fiecare tranşă va fi condiţionată de veniturile familiei, socializarea copilului (încadrarea în grădiniţa de copii, şcoală, evidenţă la medicul de familie) şi de comportamentul social al părinţilor. Începând cu al treilea copil în familie, indemnizaţia va fi majorată cu cîte 500 euro pentru fiecare copil;

- crearea unui sistem eficient de protecţie şi de asistenţă socială pentru familiile cu părinţii plecaţi la muncă peste hotare. Această categorie de copii vor beneficia de sprijin financiar şi social, de supraveghere permanentă din partea statului;

- eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor, inclusiv a violenţei în familie, cu introducerea de sancţiuni aspre pentru asemenea fapte;

- elaborarea unei Strategii naţionale şi a unui Program Naţional în problemele securităţii demografice a Republicii Moldova.

Autonomie locală autentică şi eficienta – bazată pe standardele europene şi pe condiţii echitabile create pentru dezvoltarea tuturor zonelor

Partidul Popular va pleda pentru alinierea autorităților locale la standardele europene în scopul obținerii unei autentice autonomii locale, prin:

- realizarea unor politici publice în conformitate cu prevederile stipulate în Carta europeană a autonomiei locale;

- readucerea încrederii cetațenilor în statul de drept și în instituțiile sale, în valorile democratice, prin exercitarea unui act de guvernare transparent și eficient, prin reformarea administraţiei publice locale în interesul cetatenilor;

- eficientizarea capacităţilor administrative ale autorităților publice locale;

- dezvoltarea spiritului participativ al comunității în gestionarea mijloacelor bugetare și extrabugetare;

- asigurarea respectării principiului autonomiei locale totale - de la gestionarea comunității pînă la formarea bugetului, cu limitarea intervenţiei Guvernului la nivel local la competenţele şi obiectivele de importanţă strategică;

- consolidarea independenţei economice la nivel local prin sporirea colectării de impozite și taxe locale, transmiterea unor competenţe egale raioanelor şi municipiilor.

Partidul Popular va pleda pentru includerea Republicii Moldova în sistemul de dezvoltare al „Euroregiunilor".

Valorificarea patrimoniului tradiţional cultural. Susţinerea valorilor morale si spirituale ale naţiunii

Partidul Popular va dezvolta localitățile rurale prin promovarea valorilor cultural-naţionale şi a tradițiilor seculare, prin susţinerea afacerilor şi a turismului rural.

Pentru a asigura dezvoltarea și renașterea unui stat, e nevoie nu numai de o economie și de reforme structurale, dar - cel mai important - de un potențial spiritual și moral bazat pe valorile si tradițiile strămoșeşti. În acest sens Partidul Popular pledeaza pentru:

- Elaborarea şi implementarea unui sistem de susţinere a culturii în general şi a fiecărui om talentat în parte.

- Promovarea valorilor morale și spirituale, cu păstrarea tezaurului cultural autentic al tuturor grupurilor etnice din Republica Moldova.

- Partidul Popular va promova cadrul legal pentru susţinerea mecenatului, a celor ce vor contribui la păstrarea şi restaurarea monumentelor istorice și culturale, a lăcașelor sfinte. Vor fi create condiţii pentru atragerea investiţiilor în domeniul turismului rural, pentru crearea infrastructurii adecvate standardelor internaţionale în domeniu. Vor beneficia de o atenţie sporită proiectele de înfiintare și dezvoltare a centrelor culturale în localitațile rurale, ce vor deveni centre de promovare și de cultivare a valorilor cultural-artistice, precum şi proiectele de dotare a bibliotecilor publice.

Consolidarea  statului de drept şi eliminarea corupţiei.

Partidul Popular condamnă categoric atitudinea indiferentă faţă de problemele cetăţenilor, samavolnicia birocraţiei şi nivelul - catastrofal de înalt - al corupţiei.

Pentru a schimba situaţia, Partidul Popular îşi trasează următoarele obiective:

- crearea unui sistem transparent  de control a activitatii întreprinzătorilor;

- informatizarea actului de guvernare şi de administrare la toate nivelurile;

- promovarea pe larg a sistemului de achitari pentru servicii si marfuri prin intermediul platilor electronoce;

- aplicarea principiului separării puterii şi a business-ului, prin crearea pîrghiilor de eliminare a conflictelor de interese;

- reformarea administraţiei publice centrale, în scopul transformării instituțiilor statului în instituţii credibile, cu funcţionari de înaltă calificare şi moralitate;

- eficientizarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi la proprietăţi ale persoanelor ce deţin o funcţie de demnitate publică și stabilirea răspunderii pentru încălcarea legislației;

- responsabilizarea persoanelor cu funcții de răspundere pentru cheltuirea mijloacelor bugetare, prin stabilirea unor norme contravenționale și penale;

Reforma organelor de drept va fi efectuată pe baza următoarelor principii:

- garantarea independenței sistemului judecătoresc;

- asigurarea unui proces judiciar de calitate și transparent;

- sporirea eficienței și a responsabilității actului de justiție și a fiecărui judecător în parte;

- garantarea accesului liber la justiție și a asitenței avocatului din oficiu;

- prevenirea și combaterea corupției din sistemul judecătoresc prin instituirea mecanismului de înregistrare audio și video a proceselor de judecată.

Pentru reducerea duratei proceselor judiciare Partidul Popular propune:

Iniţierea şi adoptarea unui act legislativ care să reglementeze durata de acţiune în justiţie, conform căruia orice cetățean, care are sau a avut un proces, sa beneficieze de dreptul de a contesta durata excesivă de examinare a acestuia.

Restructurarea instanţelor de judecată în scopul reducerii numărului de cauze pentru un magistrat, judecător, precum si generalizarea procedurilor de mediere, care să conducă la soluţionarea amiabilă a situațiilor conflictuale, fară a se ajunje la instanța de judecată.

De asemenea, raspunzînd plîngerilor cetatenilor privind neregulile din justiţie, Partidul Popular va opta pentru:

- perfecţionarea legii privind executorii judecătoreşti, generalizarea sistemului informațional de distribuire a cauzelor de judecata; criterii clare și obiective pentru acordarea acestei asistențe;

- elaborarea unui sistem eficient de examinare a sesizărilor împotriva comportamentului abuziv al reprezentanţilor organelor de drept.

Eurointegrarea - model de transformare a Republicii Moldova într-o țară modernă.

Partidul Popular va insista asupra unui consens naţional larg în vederea identificării vectorului politicii externe a statului și va pleda pentru interpretarea obiectivului de integrare europeană ca model de dezvoltare și transformare a Republicii Moldova într-un stat civilizat și modern.

Partidul va pleda pentru respectarea prevederilor constituţionale de neutralitate a statului,  păstrarea și dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu Blocul NATO, pentru activizarea participării Republicii Moldova în organizaţiile regionale - OCEMN, cooperarea ţărilor din Estul şi Centrul Europei, a ţărilor Europei de Sud-Est.

Partidul va milita pentru participarea activă a Republicii Moldova la contracararea terorismului internaţional, stoparea infracţionalităţii în domeniul traficului de droguri şi de fiinţe umane, a criminalităţii transnaţionale etc.

Partidul pledează pentru prioritatea relaţiilor de prietenie şi strînsă cooperare cu Ucraina, România şi Rusia, de parteneriat cu SUA, de colaborare bilaterală cu ţările membre ale UE şi ale CSI.

Partidul Popular va stabili drept sarcină prioritară pentru serviciile diplomatice ale Republicii Moldova protejarea drepturilor şi a intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, promovarea imaginii şi a intereselor economice ale Republicii Moldova.

Cel mai important obiectiv al Partidului este reintegrarea definitivă a statului, cu stabilirea garanţiilor şi contracararea oricăror manifestări de separatism, cu acordarea unui statut special Transnistriei în componenţa Republicii Moldova. Soluţionarea problemei Transnistriei va avea la bază democratizarea profundă, dezvoltarea societăţii civile în zonă, îmbunătăţirea sistemului de cooperare dintre organizaţiile societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului, asigurarea deplină a drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.

Partidul Popular își asumă pe deplin responsabilitatea şi îi asigură pe cetăţenii Republicii Moldova că va transforma societatea moldovenească în una prosperă şi liberă, în care statul se va află în serviciul cetăţeanului, şi nu manifestîndu-se ca stăpân al acestuia. Partidul Popular optează pentru un stat de care să fim mîndri toţi şi de unde nimeni să nu mai vrea să plece.

Partidul Popular are încrederea că realizarea obiectivelor expuse în Program îi vor garanta un suport electoral larg. Aceasta pentru că Programul Partidului le propune tuturor cetățenilor o alternativă de guvernare competentă, responsabilă şi experimentată, ce va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv, în care forțele politice, societatea civilă și reprezentanții tuturor grupurilor etnice și ai confesiunilor vor întreţine un dialog permanent pentru identificarea căilor de soluționare a problemelor.

Numai cu suportul şi cu participarea întregului popor - cu Partidul Poporului - Moldova va deveni un stat modern și civilizat!

Partidul Popular este pentru un Stat al Poporului!