Statutul

                                                                                                           Aprobat la Congresul IV al PPRM                                                                                                                                  din 21 martie  2015

 

STATUTUL

Partidului Popular din Republica Moldova

                                                                     

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM), este un Partid Politic format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină şi scopuri comune.

 

1.2. Partidul Popular din Republica Moldova (în continuare Partid Politic) îşi desfăşoarăa activitatea  pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în deplină conformitate cu Programul său şi cu prezentul Statut respectînd prevederile Constituţiei, şi ale legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea formaţiunilor politice.

 

1.3. Activează  în conformitate cu principiile legalităţii, transparenţei, publicităţii, libertăţii si egalităţii în drepturi ale membrilor, precum si cu alte principii şi valori democratice universal recunoscute.

 

1.4. Este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu, de conturi bancare, sigiliu, ştampilă, legitimaţii, blanchete şi emite carnete de partid pentru membrii săi.

 

1.5. Este o forma

ţiune politică de o doctrină populară,

un partid cu vocaţie europeană, care militează pentru edificarea în Republica Moldova a statului de drept, suveran şi democrat, orientată spre obţinerea unui sprigin amplu din partea societăţii, prin crearea şi consolidarea unei clase de mijloc influente şi independente economic şi politic.

 

1.6. Militează pentru respectarea cu stricteţe a Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor statului, a formei republicane de guvernământ, întărirea ordinii de drept, apărarea suveranităţii naţionale, asigurarea condiţiilor decente de trai, libera exprimare a voinţei politice, promovarea şi respectarea principiilor democraţiei, pluralismului politic şi al separării puterilor în stat.

 

1.7. Este deschis colaborării cu instituţiile publice, cu alte partide şi organizaţii social-politice, economice, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, religioase etc. din Republica Moldova şi de peste hotare. La decizia organelor sale competente Partidul poate întreţine legături externe, cu încheierea unor acorduri de aderare la organizaţii internaţionale, alte structuri.

 

1.8. Se poate asocia în blocuri politice, uniuni, asociaţii, alianţe, cu respectarea prevederilor statutare şi legale.

 

1.9. Pledează pentru oportunităţi egale pentru ambele genuri, promovând  reprezentarea lor în organele de conducere ale partidului  precum şi în listele de candidaţi pentru funcţii elective.

 

1.10.

Are simbol permanent al partidului, care reprezinta un patrat alb, în centru un  măr conturat cu violet, care are codită și o frunzuliță de culoare portocalie. Marul are la bază denumirea partidului expusă în trei rînduri cu culoarea violet și portocaliu: Partidul Popular din Republica Moldova.

Reprezentarea grafică a simbolului permanent se conţine în anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Statut.

 

1.11 Are siglă electorală care se aprobă de către Consiliul Politic National.

 

1.12. Adresa juridică a sediului central al Partidul Politic se află în mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 24.

Adresa juridică a sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Consiliului Politic Naţional.

 

 

CAPITOLUL II

SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI METODELE DE REALIZARE

 

2.1. În activitatea sa, Partidul promovează doctrina populară contemporană.

 

2.2. Partidul Politic urmăreşte numai obiective politice în conformitate cu Statutul şi Programul Politic ale partidului, astfel:

 

a)    

promovează valorile şi interesele naţionale, principiile doctrinei populare moderne şi ale consolidării statului de drept;

 

b)   

susţine proprietatea privată ca baza a economiei de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului,şi consideră că proprietatea privată este un factor esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private;

 

c)    

susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale, procesul de privatizare, pentru realizarea economiei sociale de piaţă, precum şi continuarea reformei în administraţia publică centrală şi locală subordonată slujirii intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie şi administraţia publică şi pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forţă de echilibru în societate;

 

d)   

elaborează şi susţine programe care să asigure realizarea reformei economice şi sociale, a echităţii sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor umane;

 

e)    

elaborează şi susţine programe concrete de protecţie socială şi de asigurare a locurilor de muncă, pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi a unor relaţii de respect între cetăţean şi instituţiile statului.

 

f)     

promovează dezvoltarea învăţământului, cercetării, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale - condiţii esenţiale ale progresului general al ţării.

 

g)    

recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile şi structurile politice.

 

h)   

promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare a tineretului;

 

i)      

acţionează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant;

 

j)      

apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al  minorităţilor naţionale; combate şi condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic sau teritorial;

 

k)   

susţine strategia de afirmare şi de apărare a intereselor Republicii Moldova în structurile europene; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine;

 

2.3. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor sale Partidul Politic:

 

a)    

creează structura organizatorică şi alege organele de conducere;

b)   

acţionează întru realizarea drepturilor recunoscute de a reprezenta interesele cetăţenilor care conştientizează comunitatea concepţiilor lor politice cu Programul şi activitatea partidului;

 

c)    

coordonează acţiunile lor vizînd venirea la putere a reprezentaţilor acestui grup de cetăţeni, în scopul realizării în practică a concepţiilor lor politice prin intermediul organelor puterii de stat;

 

d)   

difuzează liber informaţia privind propria activitate;

 

e)    

participă la campaniile electorale locale şi naţionale;

 

f)     

organizează întâlniri, întruniri cu populaţia, conferinţe practico-teoretice, discuţii in cadrul "meselor rotunde", mitinguri, demonstraţii, înaintează cereri, face declaraţii, desfăşoară acţiuni de binefacere;

 

g)    

desfăşoară activităţi editoriale prin intermediul organului sau de presa, altor mijloace mass-media, informează membrii partidului şi populaţia in ansamblu despre activitatea sa.

 

h)   

desfăşoară orce alte activităţi neinterzise prin lege.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI POLITIC

 

3.1. Poate fi membru al Partidului Politic orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate juridică deplină care potrivit normelor legale, are dreptul la vot, împărtăşeşte prevederele conţinute în Statutul şi Programul Partidului.

 

3.2. Înscrierea în formaţiune se efectuează individual, în baza cererii personale, adresate în scris organizaţiei primare, în a cărei rază domiciliază solicitantul. In cazul în care la locul de trai nu există o organizaţie primară a Partidul Politic, hotărârea despre primirea în rândurile Partidului este adoptată de către organizaţia ierarhic superioară. Aderînd la partid persoana declară obligatoriu în scris dacă este sau nu membru al altui partid politic.

 

3.3. În cazul schimbării domiciliului, persoana respectivă este transferată la evidenţă în organizaţia primară, în a cărei rază se află noul domiciliu.

 

 

3.4. Nu poate fi membru al Partidul Politic:

a)    

persoana condamnată printr-o sentinţă de judecată irevocabilă pentru comiterea unei infracţiuni cu intenţie;

 

b)   

persoana lipsită de drepturile politice;

 

c)    

persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic.

 

3.5. Organizaţiile primare ale Partidul Politic consemnează calitatea de membru, ţin evidenţa membrilor şi eliberează carnetele de partid de modelul stabilit de Consiliul Politic Naţional.

 

3.5.1. Membrii Partidul Politic, recrutaţi în modul stabilit de lege pentru satisfacerea serviciului militar şi numiţi în funcţii incompatibile cu apartenenţa la partidele politice îşi suspendă, pe durata exercitării acestor funcţii, apartenenţa la Partidul Politic. Hotărîrea de suspendare sau de reluare a calităţii de membru de partid este adoptată de organizaţia primară sau organul ierarhic superior in baza cererii depuse în formă scrisă.

        

3.5.2. Persoana care şi-a suspendat apartenenţa la Partidul Politic nu poate alege sau fi aleasă în organele de conducere ale Partidul Politic.

 

3.6. Calitatea de membru al Partidul Politic încetează în următoarele cazuri:

 

a)    

deces;

 

b)   

demisie;

 

c)    

excludere;

 

d)   

incompatibilitatea prevăzută de legislaţia în vigoare.

 

3.7. Cererea de demisie se face în scris, sub semnătură şi se adresează preşedintelui organizaţiei primare din care face parte. Odată cu cererea de demisie se va depune şi carnetul de membru al Partidul Politic.

 

3.8. Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave, după cum urmează:

 

a)    

în cazul încălcării în mod deliberat a prevederilor prezentului Statut, ale Regulamentelor interne, ale altor acte şi dispoziţii executorii interne ale partidului;

 

b)   

în cazul nerespectării hotărârilor organelor de conducere ale Partidul Politic, dacă au fost luate atitudini publice contrare politicii şi a strategiei generale ale Partidul Politic;

 

c)    

în cazul condamnării persoanei respective la o pedeapsă penală ori interzicerea exercitării drepturilor politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă

 

d)   

în cazul înrolării persoanei respective în activitatea altor partide sau organizaţii social-politice;

 

e)    

altor abateri, dacă au fost prejudiciate interesele Partidul Politic.

 

3.9. Decizia privind sanctiunea de excludere din partid este adoptată de către organizaţia primară sau organul ierarhic superior.

 

3.10. Decizia privind sancţionări de excludere a  membrilor care exercită funcţii în organele de conducere ale Partidului la toate nivelurile va fi adoptată de către organul respectiv sau de catre organul ierarhic superior.

 

3.11. În toate cazurile, persoana nominalizată spre sancţionare,inclusiv excludere  va fi invitată să participe la şedinţa organului respectiv. În cazul neprezentării, organul care  hotărăşte, poate adopta hotărârea în lipsa persoanei respective.

 

3.12. Hotărârea de sancţionare sau  de excludere se adoptă cu votul majorităţii membrilor organului ce decide şi se comunică celui sancţionat care, în termen de 15 zile de la data comunicării, dispune de dreptul de a o contesta în Curtea de Etică şi Arbitraj a Partidului.

 

3.13 Membrii partidului care au negligat prevederile Statutului, au cauzat prin activitatea sa pregudicii materiale şi de imagine politică partidului în funcţie de gravitatea acestor încălcări, sunt supuşi următoarelor sancţiuni:

 

a)    

audiere şi avertizare

b)   

mustrare

c)    

suspendarea sau revocarea din funcţia de conducere

d)   

retragerea suportului politic

e)    

excuderea din partid

 

3.14 . Membrul Partidului Politic are următoarele drepturi:

 

a)    

să-şi exprime liber opiniile în cadrul organelor de conducere ale Partidului Politic;

 

b)   

să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le propune spre dezbatere în organele de conducere;

 

c)    

să propage şi să promoveze scopurile şi sarcinile Partidului Politic;

 

d)   

să fie informat asupra activităţii organului din care face parte şi asupra hotărârilor organelor de conducere teritoriale şi centrale;

 

e)    

să aleagă şi să fie ales în funcţii de conducere în Partidul Politic, să fie propus şi promovat în funcţii publice;

 

f)     

să se retragă din Partidul Politic în modul stabilit;

 

g)    

să beneficieze de protecţia Partidului Politic şi a organelor sale de conducere în faţa atacurilor şi presiunilor politice de orice fel.

 

3.15. Orice limitare sau încălcare a acestor drepturi atrage răspunderea disciplinară a celor care se fac vinovaţi de abuz.

 

3.16. Membrului Partidului Politic îi revin următoarele obligaţiuni:

 

a)    

să cunoască şi să respecte prevederile Statului şi a regulamentelor interne;

 

b)   

să cunoască Programul politic al Partidului Politic şi să contribuie la promovarea principiilor acestuia;

 

c)    

să respecte şi să îndeplinească hotărârile organelor de conducere şi ale Curţii de Etică şi Arbitraj;

 

d)   

să participe la activitatea organului de partid din care face parte sau a organului de conducere în care a fost ales;

 

e)    

să îndeplinească cu cinste şi demnitate mandatul primit în cazul delegării sau al participării, în numele Partidului Politic, la exercitarea funcţiilor publice;

 

f)     

să respecte drepturile altor membri ai Partidului Politic;

 

g)    

 să plătească cotizaţia de membru. 

 

                          CAPITOLUL IV.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

 

4.1. Partidul Politic se constituie în conformitate cu principiul de organizare administrativ- teritorial şi cuprinde:

 

a)    

organizaţii primare – săteşti, comunale, orăşeneşti.

 

b)   

organizaţii teritoriale – raionale, municipale, de sector al municipiul Chisinău, ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special;

 

4.2. Organele de conducere ale Partidului Politic sunt:

 

a)    

la nivel de organizaţie primară: Adunarea Generală.

 

b)   

la nivel de organizaţie teritorială: Conferinţa, Consiliul Politic teritorial.

 

c)    

la nivel naţional: Congresul, Consiliul Politic Naţional.

 

4.3. Organele executive ale Partidului Politic sunt:

 

a)    

la nivel de organizaţie primară: preşedintele organizaţiei primare.

 

b)   

la nivel de organizaţie teritorială: Preşedintele organizaţiei teritoriale, Biroul permanent territorial.

 

c)    

la nivel central:  

Preşedintele Partidului

, Biroul Permanent Central.

 

4.4. Organizaţia primară se creează la locul de domiciliu şi trebuie să întrunească cel puţin cinci membri.

 

4.5. Organizaţiile comunale, orăşeneşti pot constitui în localităţile incluse în componenţa acestor unităţi administrative, inclusiv în raza secţielor de votare ,organizaţii locale care sunt parţi indispensabile ale acestor organizatii.

 

4.6. Organul suprem al organizaţiei primare este Adunarea Generală.

 

4.7. Adunarea generală se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît odată în an, de către  Preşedintele organizaţiei sau la cererea a 1/3 din membri.

 

4.8. Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea membrilor organizaţiei.

 

4.9. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii a celor prezenţi.

 

4.10. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 

a)    

decide cu privire la constituirea organizaţiei;

 

b)   

analizează şi decide asupra activităţii desfăşurate de organizaţie de la Adunarea generală precedentă;

 

c)    

aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;

 

d)   

alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei.

 

e)    

propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Teritorial candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează;

 

f)     

alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei teritoriale;

 

g)    

examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei.

 

h)   

aprobă cererile de aderare la partid.

 

4.11. Preşedintele organizaţiei primare are următoarele atribuţii:

 

a)    

exercită conducerea curentă a organizaţiei primare în perioada dintre adunări, reprezintă Partidul în relaţii oficiale la nivelul respectiv;

 

b)   

organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;

 

c)    

gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;

 

d)   

asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;

 

e)    

coordonează activitatea membrilor Partidului Politic din autorităţile publice locale;

 

 

       Organizarea la nivel teritorial (raional, municipal, de sector al    mun.Chisinau, al unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special)

 

4.12. Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor primare.

 

4.13. Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa teritorială. Delegaţii la Conferinţa teritorială se aleg de către organizaţiile primare, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Politic Teritorial.

 

4.14. Conferinţa teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată la doi ani, la propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, de către Consiliul Politic teritorial, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile locale.

 

4.15. Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a delegaţilor desemnaţi.

 

4.16. Hotărârile Conferinţei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii simple a delegaţilor prezenţi.

 

4.17. Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:

 

a)    

adoptă hotărâri pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului Politic la nivel teritorial, inclusiv în campaniile electorale;

 

b)   

alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, Preşedintele organizaţiei, Consiliul Politic Teritorial şi Comisia de Cenzori;

 

c)    

dezbate şi aprobă raportul preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;

 

d)   

alege delegaţii la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic Naţional;

 

e)    

poate delega unele atribuţii Consiliului Politic Teritorial, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui organizaţiei;

 

f)     

îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul statut.

 

4.18. Consiliul Politic Teritorial organizează activitatea organizaţiei în perioada dintre Conferinţele teritoriale;

 

4.19. Numărul membrilor Consiliului Politic teritorial este stabilit de către Conferinţa teritorială.

 

4.20. Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în şase luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale, Biroul Permanent teritorial sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului.

 

4.21. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale.

 

4.22. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor aleşi.

 

4.23. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii simple membrilor prezenţi.

 

4.24. Consiliul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:

 

a)    

convoacă Conferinţa teritorială, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor din organizaţiile locale;

 

b)   

asigură realizarea hotărârilor conferinţelor teritoriale;

 

c)    

realizează Programul şi hotărârile organelor ierarhic superioare ale Partidului Politic;

 

d)   

alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreşedinţii şi secretarul organizaţiei teritoriale, membrii Biroului Permanent Teritorial;

 

e)    

desemnează,modifică lista candidaţilor la funcţii elective pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează;

 

f)     

gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale;

 

g)    

cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de pînă la 15% din numărul total de membri;

 

h)   

eliberează înainte de termen membrii Consiliului, Biroului în cazul prevăzut de statut;

 

i)      

aprobă bugetul organizaţiei teritoriale;

 

j)      

exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă teritorială inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui organizaţiei.

 

4.25. Biroul Permanent Teritorial este organul executiv al organizatiei teritoriale şi organizează activitatea curentă a organizaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului Politic teritorial.

 

4.26. Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei teritoriale, Consiliul Politic Teritorial sau la cererea 1/3 din membrii săi.

 

4.27. Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea simplă a membrilor săi.

 

4.28. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi.

 

4.29. Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale.

 

4.30. Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuţii:

 

a)    

asigură executarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare,inclusiv prin adoptarea unor decizii obligatorii pentru organizaţiele primare.

 

b)   

informează Consiliul Politic Teritorial asupra activităţii organizaţiei;

 

c)    

elaborează bugetul organizaţiei teritoriale, asigură evidenţa contabilă a mijloacelor financiare respective.

 

d)   

propune spre aprobare,modifică lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează .

 

e)    

exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut.

 

4.31. Preşedintele organizaţiei teritoriale

 

a)    

preşedintele organizaţiei teritoriale este ales/revocat, de către Conferinţa organizaţiei pentru o perioadă de doi ani.

 

b)   

În perioada dintre conferinţe,  preşedintele organizaţiei teritoriale poate fi ales/revocat de către Consiliul politic territorial.  

 

c)    

hotărîrea privind alegerea/revocarea preşedintelui organizaţiei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.

 

4.31.1. Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

 

a)    

asigură conducerea curentă a organizaţiei teritoriale.

 

b)   

reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor formaţiuni politice.

 

c)    

prezidează lucrările Conferinţei, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi şedinţele Biroul Permanent Teritorial.

 

d)   

deschide subcont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;

 

e)    

propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;

 

f)     

pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului.

 

4.32. Secretarul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

 

a)    

elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura şi statele de personal ale Aparatului organizaţiei teritoriale.

 

b)   

elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica de constituire şi consolidare a structurilor primare de partid.

 

c)    

prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind activitatea structurilor partidului  la nivel teritorial;

 

d)   

prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidenţa membrilor Partidului Politic;

 

e)    

contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;

 

4.33. Comisia  de  Cenzori  teritorială

 

a)    

este aleasă de către Conferinţă organizaţiei teritoriale. Componenţa numerică a Comisiei de Cenzori teritoriale este stabilită de Conferinţa organizaţiei teritoriale.

 

b)   

efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a mijloacelor financiare organizaţiei teritoriale.

 

c)    

activează în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Cenzori.

 

4.34. Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău este compusă din 5 (cinci) organizaţii teritoriale de sector – Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani. Organizaţiile primare de partid din cadrul comunelor fac parte din organizaţiile de sector respective, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul municipiului Chişinău

 

4.35. Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar decât o dată la doi ani. Delegaţii la Conferinţa municipală se aleg de către conferinţele organizaţiilor de sector, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Politic teritorial al municipiului Chişinău.   

 

4.36. Conferinţa teritorială a organizaţiei municipale Chişinău se convoacă la propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, de către Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile de sector.

 

4.37. Conferinţa teritorială a mun. Chişinău este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a delegaţilor aleşi.

 

4.38. Hotărârile Conferinţei teritoriale a mun. Chişinău se adoptă cu majoritatea  simplă de voturi a delegaţilor prezenţi.

 

4.39. Conferinţa teritorială a mun. Chişinău are următoarele atribuţii:

 

a)    

adoptă hotărâri pentru realizarea Programului şi Strategiei Partidului Politic la nivelul mun. Chişinău, inclusiv în campaniile electorale;

 

b)   

alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, Preşedintele , Prim-vicepreşedintele organizaţiei, Consiliul politic teritorial al mun. Chişinău şi Comisia de Cenzori;

 

c)    

dezbate şi aprobă raportul preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;

 

d)   

alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic Naţional;

 

e)    

poate delega unele atribuţii Consiliului Politic teritorial mun. Chişinău teritorial inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui organizaţiei;

 

f)     

îndeplineşte alte atribuţii ce nu contravin Statutului.

 

4.40. Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău organizează activitatea organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău în perioada dintre Conferinţele teritoriale;

 

4.41. Componenţa  numerică a Consiliuuil Politic teritorial al mun. Chişinău este stabilită de conferinţă.

 

4

.42. Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în şase  luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Biroul Permanent teritorial al mun. Chişinău sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului.

 

4.43. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.

 

4.44. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă membrilor aleşi.

 

4.45. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă voturilor celor prezenţi.

 

4.46. Consiliul politic teritorial al mun. Chişinău are următoarele atribuţii:

 

a)    

convoacă Conferinţa teritorială a mun. Chişinău, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor pentru participare la conferinţă;

 

b)   

asigură realizarea hotărârilor conferinţelor teritoriale a mun. Chişinău;

 

c)    

realizează Programul şi hotărârile organelor ierarhic superioare ale Partidului Politic;

 

d)   

alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale, membrii Biroului Permanent teritorial al mun. Chişinău şi Secretarul Organizaţiei;

 

e)    

propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Central, listele candidaţilor în alegerile locale la funcţia de consilier municipal inclusiv candidatul la funcţia de Primar General;

 

f)     

cooptează noi membri ai Consiliului în limita de 15% din componenţa numerică a Consiliului;

 

g)    

eliberează înainte de termen membrii Consiliului şi Biroului în cazul prevăzut de statut;

 

h)   

gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău;

 

i)      

stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;

 

j)      

exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă teritorială, inclusiv de  alegere/revocare a preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui organizaţiei.

 

4.47. Biroul Permanent Teritorial al mun.Chişinău organizează activitatea curentă a organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău în perioada dintre şedinţele Consiliului Politic territorial al mun. Chişinău.

 

4.48. Componenţa numerică a Biroului Permanent Teritorial al mun. Chişinău este stabilită de către Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău

 

4.49. Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău sau la cererea 1/3 din membrii săi.

 

4.50. Şedinţele Biroului Permanent sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea membrilor săi.

 

4.51. Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.

 

4.52. Şedinţele Biroului Permanent sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.

 

4.53. Comisia  de  Cenzori  teritorială  a  mun. Chişinău

 

a)    

este compusă din 5 membri, câte un reprezentant de la fiecare organizaţie de sector;

 

b)   

efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a mijloacelor financiare şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.

 

c)    

activează în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Cenzori.

 

4.54. Organele Centrale de conducere şi executive ale Partidului Politic sînt:

 

a)    

Congresul;

 

b)   

Consiliul Politic Naţional;

 

c)    

Biroul Permanent Central;

 

d)   

 Preşedintele , prim-vicepre

şedintii

şi  vicepreşedinţii .

  

4.55. Forul suprem de conducere şi de decizie al Partidului este Congresul.

 

4.56. Congresul se convoacă de către Consiliul Politic Naţional nu mai rar decât o dată în patru ani.

 

4.57.  Delegaţii la Congres sunt aleşi de Conferinţele teritoriale în conformitate cu o normă unică de reprezentare, stabilită de către Consiliul Politic Naţional, proporţional cu numărul membrilor în organizaţiile teritoriale.

4.58. Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Politic Naţional sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale.

 

4.59. Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 60 zile, iar Congresul extraordinar – cu cel puţin 15 zile – înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.

 

4.60. Congresul este deliberativ dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă a delegaţilor aleşi.

 

4.61. Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. Hotărîrea privind alegerea/revocarea  Preşedintelui  şi Prim-vicepreşedinţilor  se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor aleşi.

 

4.62. Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului, se adoptă cu votul a  2/3 din delegaţii aleşi.

 

4.63. Congresul are următoarele atribuţii:

 

a)    

adoptă şi modifică Statutul şi Programul Partidului Politic. La necesitate şi în cazul în care în perioada dintre Congrese se modifică cadrul legislativ privind partidele politice, Consiliul Politic Naţional poate modifica Statutul şi/sau Programul Partidului Politic.

 

b)   

evaluează şi aprobă raportul  Preşedintelui Partidului cu privire la activitatea Partidului Politic între congrese, raportul prezentat de către Curtea de Etică şi Arbitraj şi Informaţia Comisiei Centrale de Cenzori;

 

c)    

alege/revocă, pentru o perioadă de patru ani, Preşedintele Partidului şi Prim-vicepreşedinţii, Consiliul Politic Naţional, membrii Curţii de Etică şi Arbitraj şi al Comisiei Centrale de Cenzori;

 

d)   

decide asupra reorganizării sau autodizolvarea Partidului Politic;

 

e)    

exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul statut şi de lege.

 

4.64. Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Naţional, inclusiv  alegerea/revocarea  

 

Prim-vicepreşedinţilor.

 

4.65. Consiliul Politic Naţional este ales de către Congres. Componenţa numerică a Consiliul Politic Naţional este stabilit de Congres.

 

4.66. Consiliul Politic Naţional se convoacă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Biroului Permanent Central sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.

 

4.67. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simpla a membrilor acestuia.

 

4.68. Hotărârile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi.

 

4.69. Consiliul Politic Naţional are următoarele atribuţii:

 

a)    

asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a Partidului Politic între Congrese;

 

b)   

convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare la Congres cu respectarea principiului proporţionalităţii şi egalităţii votului membrilor Partidului Politic, proiectul ordinii de zi şi Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor Congresului, stabileşte data şi locul desfăşurării acestuia;

 

c)    

alege/revocă pe o perioadă de patru ani  Vicepreşedinţii şi Secretarul General al Partidului Politic şi membrii Biroului Permanent Central.

 

d)   

aprobă programul de activitate al Partidului Politic în campaniile electorale;

 

e)    

asigură realizarea hotărârilor Congresului şi interpretează normele Statutului Partidului Politic şi actele interne cu caracter normativ;

 

f)     

dezbate şi decide asupra poziţiei Partidului Politic în problemele politice;

 

g)    

aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri generale locale şi parlamentare;

 

h)   

decide formarea blocurilor, a convenţiilor şi a alianţelor electorale sau postelectorale;

 

i)      

hotărăşte cu privirea la afilierea internaţională a Partidului Politic;

j)      

la propunerea Biroului Permanent Central, aprobă/modifică lista de candidaţi ai Partidului Politic la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, desemnează candidatul la funcţia de Preşedinte al RM şi Prim ministru, precum şi poate delega Biroului Permanent Central modificarea listei înaintate;

 

k)   

la propunerea  Biroului Permanent Central aproba deciziile cu privire la delegarea membrilor Partidului Politic propuşi în funcţii publice centrale;

 

l)      

cooptează noi membri ai Consiliului în limita de 15% din numarul total de membri, în cazul survenirii condiţiilor prevăzute de statut sau creşterea numerică a Partidului Politic;

 

m) 

elibereaza  înainte de termen membrii Consiliului, Biroului, Curţii de Etică şi Arbitraj în cazul prevăzut de statut;

 

n)   

desemnează noi membri a Curţii de Etică şi Arbitraj în cazul încetării înainte de termen a mandatului deţinut.

 

o)   

aprobă sigla, simbolul electoral şi sloganele Partidului Politic;

 

p)   

poate anula, la propunerea Curţii de Etică şi Arbitraj, actele emise de către organele de conducere ale organizaţiilor locale şi teritoriale ale Partidului Politic, hotărârile Biroului Permanent Central care contravin prevederilor statutare;

 

q)   

adoptă regulamente şi alte acte normative interne ale Partidului Politic;

 

r)     

exercită alte atribuţii după necesitate, cu excepţia atribuţiilor Congresului;

 

s)    

poate delega unele atribuţii Biroului Permanent Central.

 

4.70. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt prezidate de către  Preşedintele   Partidului ,  care este si Presedintele Consiliului Politic National,

i-ar în lipsa acestuia de către prim-vicepreşedintele partidului sau unul din vicepreşedinţii partidului desemnat de preşedinte.

 

4.71. Biroul Permanent Central se reuneşte în şedinţe ori de cîte ori este necesar dar nu mai rar decît o dată pe lună.

 

4.72. Şedinţa  Biroului Permanent Central se convoacă de către  Preşedintele Partidului ,  la cererea a 1/3 din membrii săi, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Curţii de Etică şi Arbitraj.

 

4.73. Şedinţa Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă majoritatea simpla a  membrilor aleşi.

 

4.74. Hotărârile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea simpla a  voturilor celor prezenţi.

 

4.75. Şedinţele Biroului Permanent Central  sunt  prezidate de către  Preşedintele Partidului .

 

4.76. Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:

 

a)    

asigură conducerea politică a Partidului Politic între şedinţele Consiliului Politic Naţional;

 

b)   

elaborează politica financiară şi materială a Partidului Politic: asigura evidenta contabila a veniturilor si cheltuelilor partidului politic; asigură evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuelilor Partidului Politic

 

c)    

asigură realizarea hotărârilor Congresului Partidului Politic, ale Consiliului Politic Naţional, pregăteşte şedinţele şi elaborează proiectele de hotărâri pentru Consiliul Politic Naţional;

 

d)   

formulează şi propune Consiliului Politic Naţional tactica politică a Partidului Politic între şedinţele acestuia;

 

e)    

stabileşte, la propunerea Secretarului General, activitatea de organizare şi de consolidare a rîndurilor Partidului;

 

f)     

asigură informarea curentă a organizaţiilor teritoriale ale Partidului Politic;

 

g)    

informează Consiliul Politic Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia;

 

h)   

negociază şi propune Consiliului Politic Naţional încheierea alianţelor politice cu alte partide sau formaţiuni politice;

 

i)      

creează şi coordonează grupuri de lucru în probleme privind Statutul, doctrina şi Programul;

 

j)      

propune Consiliului Politic Naţional platforma electorală, formează Staff-ul electoral central în alegerile parlamentare şi desemnează şeful Staff-ului, precum şi desemnează şefii Staff-urilor electorale teritoriale în alegerile locale generale;

 

k)   

formează şi coordonează activitatea grupurilor de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale, interne sau internaţionale;

 

l)      

propune spre aprobare Consiliului Politic Naţional lista de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi candidatul la funcţia de preşedinte al RM;

 

m) 

desemnează candidatul la funcţia de primar general al municipiului Chişinău si Consiliului municipal la propunerea Consiliului Politic teritorial al mun. Chişinău.

 

n)   

soluţionează divergenţele dintre organizaţiile locale şi organizaţiile teritoriale în legătură cu desemnarea candidaţilor în alegerile locale;

 

o)   

desemnează mandatarul financiar al Partidului Politic pentru perioada companiei electorale;

 

p)   

asigură crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanţare a Partidului Politic;

 

q)   

dirijează politica de constituire şi consolidare a structurilor teritoriale ale Partidului Politic;

 

r)     

coordonează activitatea de instruire a cadrelor şi activului formaţiunii.

 

s)    

stabileşte modelul carnetelor de membru al Partidului Politic;

 

t)     

exercită alte atribuţii care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Partidului Politic.

 

4.77. Preşedintele Partidului este concomitent Preşedinte a Consiliului Politic Naţional, este garantul realizării Programului politic, al respectării Statutului şi al menţinerii unităţii Partidului Politic.

4.78.  Preşedintele  Partidului Politic  are  următoarele  atribuţii:

 

a)    

exprimă mesajul politic al Partidului Politic;

 

b)   

asigură dialogul politic al Partidului Politic cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară şi de peste hotare;

 

c)    

dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor Partidului Politic;

 

d)   

prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;

 

e)    

prezidează şedinţele Consiliului Politic Naţional şi ale Biroului Permanent Central;

 

f)     

reprezintă Partidul Politic în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale;

 

g)    

face propuneri Biroului Permanent Central privind crearea staff-ului electoral şi numirea şefului acestuia;

 

h)   

informează Consiliul Politic Naţional asupra luării de măsuri disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului Statut;

 

i)      

semnează şi prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, precum şi modificările efectuate în listă;

 

j)      

coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă de formare şi de promovare a cadrelor formaţiunii;

 

k)   

propune candidaturile şi pentru funcţiile de prim-vicepreşedinţi, vicepreşedinţi şi de  Secretar general  a Partidului Politic;

 

l)      

angajeaza şi concediază lucrătorii Aparatului;

 

m) 

exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.

 

4.79. În  exercitarea  atribuţiilor  ce-i  revin,  Preşedintele  Partidului  Politic   emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru organele de conducere şi membrii Partidului Politic.

 

 4.80   Prim-vicepreşedintele Partidului Politic:

 

a)    

 îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui partidului în cazul absenţei acestuia sau prin delegare;

 

b)   

din oficiu este membru al Consiliului Politic Naţional şi Biroului Permanent  Central;

 

c)    

asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere a partidului;

 

d)   

prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale partidului la care participă  în absenţa preşedintelui;

 

e)    

reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către preşedintele partidului

 

4.81  Vicepreşedinţii Partidului Politic:

 

a)    

vicepreşedinţii partidului politic sunt aleşi de Consiliul Politic Naţional din rîndurile membrilor săi, pe un termen de patru ani;

b)   

conduc şi coordonează activitatea departamentelor de specialitate;

c)    

prezintă  Consiliului Politic Naţional informaţii privind strategia şi tactica partidului în domeniile de activitate încredinţate;

d)   

îndeplinesc sarcinile stabilite de Preşedintele partidului, Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent Central;

e)    

reprezintă Partidul politic în relaţiile oficiale.

          

           

4.82  Secretarul General al Partidului Politic are următoarele atribuţii:

 

a)    

conduce Aparatul Partidului Politic;

 

b)   

elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central structura şi statele de personal ale Aparatului Partidului Politic;

 

c)    

elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica de constituire şi consolidare de partid a structurilor teritoriale;

 

d)   

coordonează la nivel central activitatea de organizare şi consolidare a structurilor Partidului Politic;

 

e)    

prezintă rapoarte Biroului Permanent Central privind activitatea structurilor Partidului Politic;

 

f)     

asigură activitatea eficientă a Aparatului şi a structurilor teritoriale a Partidului Politic;

 

g)    

coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă de formare şi de promovare a cadrelor de partid;

 

h)   

prezintă rapoarte Biroului Permanent Central privind evidenţa membrilor Partidului Politic;

 

i)      

semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale ale Partidului Politic;

 

j)      

reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale, în chestiunile ce ţin de atribuţiile sale;

 

k)   

este responsabil de organizarea evidenţei contabile a partidului, exercită şi alte atribuţii prevăzute de Statut.

 

4.81. În cadrul Partidului Politic se constituie structuri ale tineretului, femeilor, veteranilor şi simpatizanţi ai partidului. Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se stabileşte prin Regulamente aprobate de Consiliul Politic Naţional.

                                       

               CAPITOLUL V.      ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE

 

5.1. Organele centrale de specialitate ale Partidului Politic sînt:

 

a)    

Curtea de Etică şi Arbitraj;

 

b)   

Comisia Centrală de Cenzori;  

 

5.2. Curtea de Etică şi Arbitraj activează în baza unui regulament aprobat de Consiliul Politic Naţional şi este instanţa Partidului Politic investită cu atribuţii privind controlul respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne a Partidului Politic.

 

5.3. Litigiile din interiorul Partidului Politic urmează a fi soluţionate în mod obligatoriu prin procedura stabilită de Curte.

 

5.4. Curtea de Etică şi Arbitraj este investită cu dreptul exclusiv de control asupra conformităţii actelor emise de organele Partidului Politic cu prevederile prezentului Statut. În cazul în care Curtea constată neconformitatea unor prevederi sau a unor acte cu prevederile Statutului, acestea sunt prezentate organelor de conducere respective ale Partidului Politic pentru modificare sau după caz anulare.

 

5.5. În caz de necesitate, Curtea de Etică şi Arbitraj propune Consiliului Politic Naţional retragerea sprijinului politic membrilor care deţin funcţii publice, iar Congresului — revocarea din funcţie a persoanelor cu funcţii supreme de conducere în cadrul Partidului Politic.

 

5.6. Numărul membrilor Curţii de Etică şi Arbitraj se stabileşte de Congres. Din componenţa membrilor Curţii se aleg preşedintele şi vicepreşedintele.

 

5.7

. Şedinţele Curţii sunt deliberative dacă la ele participă 2/3 din membri. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.

 

5.8. Curtea de Etică şi Arbitraj se întruneşte semestrial sau la necesitate, la solicitarea Consiliului Politic Naţional, a Preşedintelui Curţii sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi;

 

5.9. Membrii Curţii nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului Politic.

 

5.10. Curtea de Etică şi Arbitraj are următoare atribuţii:

 

a)    

examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale Partidului Politic;

 

b)   

cercetează litigiile intervenite între organele de conducere dintre/ale organizaţiilor locale, teritoriale, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel central;

c)    

soluţionează diferendele apărute între membrii Partidului sau între aceştia şi conducerea organizaţiilor Partidului Politic;

 

d)   

prezintă Congresului rapoarte de activitate.

 

5.11. Hotărârile Curţii de Etică şi Arbitraj sunt definitive, nu pot fi atacate şi urmează a fi executate.

 

5.12. Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie financiară, de verificare a gestionării finanţelor şi a patrimoniului Partidului Politic şi se alege de către Congres, în baza candidaturilor individuale, pentru o perioadă de patru ani.

5.13. Numărul membrilor Comisiei Centrale de Cenzori se stabileşte de Congres.

 

5.14. Comisia Centrală de Cenzori se întruneşte anual sau la necesitate, la solicitarea Preşedintelui Partidului Politic, a Consiliului Politic Naţional, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

 

5.15. La nivelul organizaţiilor teritoriale activează Comisiile de Cenzori teritoriale, compuse din cel puţin trei membri.

 

5.16. Comisiile de Cenzori sînt organizate şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Comisia Centrală de Cenzori.

 

5.17. Comisiile de Cenzori teritoriale se convoacă în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la 6 luni.

 

5.18. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor aleşi.

 

5.19. Hotărîrile Comisiei de Cenzori Teritoriale pot fi contestate în Comisia Centrală de Cenzori. Hotărîrea în cazul dat fiind una irevocabilă.

 

5.20. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului Politic.

 

5.21. Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuţii:

 

a)    

efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere centrale şi teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţei şi realizării bugetului aprobat;

 

b)   

alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei, exercitându-şi funcţiile pe baze obşteşti;

 

c)    

coopteaza in componenţa Comisiei noi membri în locul celor care au demisionat.

 

d)   

prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent Central despre încălcările depistate;

 

e)    

verifică anual şi în caz de necesitate activitatea financiară a Partidului Politic şi a structurilor lui, efectuînd în acest scop controale financiare interne aplicînd normele profesionale valabile pentru auditorii financiari şi experţii contabili elaborate de organismele profesionale constituite prin legile RM.

 

5.22. În cadrul Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic se creează grupuri de lucru care elaborează politici de guvernare în conformitate cu principiile programatice ale Partidului Politic.

 

5.23. Activitatea grupurilor de lucru este coordonată de Biroul Permanent Central.

 

                   CAPITOLUL VI.      ORGANIZAŢIILE  DE  PROFIL

 

6.1. Organizațiile de profil a Partidului Politic sînt:

 

a)    

Organizaţia de tineret

 

b)   

Organizaţia de femei

 

c)    

Organizaţia veteranilor şi pensionarilor, etc.

 

6.2  

Organizaţia de tineret

 

6.2.1 Organizaţia de tineret îşi axează activitatea ,în special, pe educarea politică şi civilă a tinerilor, în spiritul democraţiei şi în scopul realizării politicii Partidului politic în domeniul tineretului.

 

6.2.2 Organizaţia de tineret întruneşte tinerii-membri ai Partidului, activeaza în baza prezentului Statut şi Regulamentului organizaţiei, aprobate de către Consiliul Politic Naţional.

 

6.3  Organi

zaţia de femei

 

6.3.1. Direcţiile principale de activitate a Organizţiei de femei rezidă din politica Partidului politic privind rolul şi locul femeii în familie şi societate,aplicarea mijloacelor politice pentru a meliorarea situaţie acostora ,colaborarea,în acest sens,cu structurile sicietăţii civile şi alte formaţuni politice din ţară şi de peste hotare,care urmăresc aceleaşi scopuri.

 

6.3.2.. Organizaţia de femei întruneşte femeile-membre ale Partidului politic.

 

6.3.3. Organizaţia de femei a Partidului activează în baza prezentului Statut,şi Regulamentului acestei organizaţii,aprobat de către Consiliul Politic Naţional.

 

 

6.4. Asociaţia veteranilor şi pensionarilor

 

6.4.1. Asociaţia veteranilor şi pensionarilor întruneşte membrii Partidului politic-veterani de război şi ai conflictelor armate, veterani ai muncii şi pensionari, inclusiv invalizi.

 

6.4.2. Activează în scopul promovării şi apărării intereselor vitale ale acestei categorii a populaţiei,asigurării protecţiei sociale respective,antrenătii veteranilor şi pensionarilor în activitatea de educaţie a tinerei generaţii.

 

6.5. Asociaţiile (ligile) profesionale

 

6.5.1 În scopul promovării şi apărării intereselor socio-profesionale, respectării legislatiei muncii şi protectiei sociale a oamenilor muncii din industrie şi agricultură, a pedagogilor, medicilor, oamenilor de cultură, știinţă, a studenţilor şi altor categorii – în cadrul partidului pot fi create asociaţii (ligi) profesionale corespunzătoare.

 

6.5.2. Aociaţiile (ligile) profesionale sunt formate, de regulă, de către membrii si simpatizanţii partidului, care îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu specific .

 

6.5.3.. Asociaţiile (ligile) profesionale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Statut şi a unui Regulament, aprobat de către Consiliul Politic Naţional.

 

6.6.  Aparatul Partidului politic

 

a)    

Aparatul activiaza în baza unui Regulament aprobat de către Biroul Permanent Central.

 

b)   

Aparatul asistă la activitatea organelor de conducere şi executive ale Partidului politic, executarea hotărîrilor adoptate la toate nivelele, evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuelilor Partidului politic,acordă suportul metodic şi logistic organizaţiilor teritoriale;

 

c)    

Aparatul dispune de un personal angajat necesar desfăşurării activităţii sale;

 

d)   

Activitatea Aparatului este condusă de Secretarul General;

 

6.7. Structura şi statele de personal ale Aparatului se aprobă de catre Biroul Permanent Central;

 

6.8. Lucrătorii Aparatului se angajează si se concediază de catre Preşedintele Partidului  Politic, in conformitate cu legislaţia muncii.

 

                             CAPITOLUL VII.      PRESA  DE  PARTID

 

7.1. Libertatea de exprimare este asigurată în întregime în mass-media fondată de Partidul Politic.

 

7.2. Publicaţiile fondate de Partid exprimă doctrina şi viziunea politică a Partidului Politic, adoptate de organele lui de conducere.

 

7.3. Activitatea presei este coordonată de Biroul Permanent Central.

 

7.4. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partidul Politic sunt numiţi în funcţie de Biroul Permanent Central. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid participă la şedinţele Biroului Permanent Central cu drept de vot consultativ.

 

 

CAPITOLUL VIII

MIJLOACELE FINANCIARE ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI

 

8.1. În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de patrimoniu şi de surse de finanţare.

 

8.2. Sursele de finanţare ale Partidului Politic sunt:

 

a)    

cotizaţiile de membru al Partidului Politic;

 

b)   

donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive, sau alte manifestări de masă organizate de partid

;

 

c)    

subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale;

d)   

alte venituri legal obţinute.

8.3. Cotizaţiile de membru al Partidului sînt încasate în mărimea stabilită de către Consiliul Politic Naţional.

 

8.4. Patrimoniul Partidului Politic constă din clădiri, utilage, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege.Bunurile partidului nu pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru realizarea sarcinilor statutare.

 

8.5. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului Politic este Preşedintele  Partidului Politic.

 

8.6. Veniturile Partidului Politic nu pot fi repartizate între membrii acesteia.

 

8.7. Membrii Partidului Politic care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Consiliului Politic Naţional.

 

8.8. Membrii Partidului Politic nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului Politic, precum şi Partidul nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.

 

                                                       CAPITOLUL IX

MODUL DE REORGANIZARE ŞI DE LICHIDARE AL PARTIDULUI

                          

9.1.

Partidul îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

9.2. Reorganizarea Partidului Politic se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.

9.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor Partidului Politic sub limita prevăzută de lege sau în cazul neatingerii obiectivelor statutare propuse.

9.4. Partidul poate fi lichidat în baza hotărârilor organelor de stat abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.5. Autodizolvarea Partidului Politic este urmată de procedura de lichidare în condiţiile legii.

 

 

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

10.1. Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

 

10.2. Statutul Partidului Politic este obligatoriu şi se aplică tuturor organizaţiilor primare, de sector, teritoriale şi tuturor membrilor Partidului Politic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<