Programul Electoral

PENTRU o nouă MOLDOVĂ ! Programul electoral al Partidului Popular din Republica Moldova

PPRM este unicul partid care propune societății un nou model de dezvoltare a țării noastre, un model bazat pe obțiunile cetățenilor, realizarea căruia va răspunde așteptărilor populației.

Programul ”Pentru o nouă Moldova” reprezintă angajamentele PPRM de redresare a tuturor domeniilor social-economice, în baza priorităţilor naţionale de dezvoltare a Republicii Moldova și soluții concrete pentru garantarea stabilității politice și bunăstării cetățenilor.

 1. Stabilitate politică - prin perfecţionarea sistemului politic

 Stabilitatea politică și garantarea principiului separării puterilor în stat o vom asigura prin modificarea sistemului de guvernare.

 Preşedintele Republicii Moldova va fi ales în mod direct de către popor.

 Responsabilizarea politicienilor și stoparea traseismului politic o vom asigura prin trecerea la  alegerea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova  printr-un sistem electoral mixt, în care deputaţii să fie aleşi pe liste de partid şi în circumscripţii uninominale în proporţie de 50 la 50. PPRM va reduce numărul de deputați pînă la 71.

 Reprezentativitatea și unitatea clasei politice o vom asigura prin eliminarea pragului electoral pentru partidele politice la alegerile Parlamentare și locale.

 Depolitizarea funcțiilor de conducere în principalele instituții ale statului: Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală si Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Reducerea numărului de ministere și departamente cu 1/3.

 Un proces democratic și transparent în exercitarea dreptului de vot al cetățenilor va fi asigurat prin întroducerea registrului electronic al alegătorilor.

 Referendumul va constitui principala formă de  consultare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor politice. 

 2. . Un  stat de drept şi fără corupţie. Justiție echitabilă.

PPRM va exclude fenomenul corupției din viața social-politică prin promovarea cadrului legal necesar pentru introducerea răspunderii ministeriale și prin depolitizarea  instituțiilor statului – funcționarii publici vor fi în serviciul cetățenilor, nu în serviciul partidelor politice.

 Actul de guvernare și de administrare la toate nivele va fi realizat prin intermediul sistemelor informaționale e-guvernare.

 În activitatea de întreprinzător vom crea un sistem transparent  de control și vom introduce  sistemul de achitări pentru servicii și mărfuri prin intermediul sistemului de plăți electronice.

 Responsabilizarea persoanelor cu funcții de răspundere prin eficientizarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi la proprietăţi.

 Aplicarea principiului separării puterii şi a business-ului, prin crearea pîrghiilor de eliminare a conflictelor de interese.

 Reformarea administraţiei publice centrale și transformarea instituțiilor statului în instituţii credibile, cu funcţionari de înaltă calificare şi moralitate.

 Instituirea unui sistem judecătoresc eficient, profesionist, integru și independent. Sistemul judecătoresc și al procuraturii va fi unul transparent, funcțional și imparțial. Justitia va fi finanțată stabil si eficient.

 Garantarea actului judiciar transparent, echitabil și responsabil prin finalizarea reformei în justiție.

 3. Libertate şi bunăstare bazate pe standarde europene de viaţă.

Opțiunea majorității populației de integrare europeană a Republicii Moldova - va constitui un model de transformare a țării noastre în una modernă și prosperă.

 Pentru a le garanta cetăţenilor standarde europene de viaţă, echipa Partidului Popular va realiza în mod responsabil un progres rapid în economie, bazat pe investiţii şi venituri din activităţi, în condițiile unei economii de piață.

Instituțiille statului vor fi puse în serviciul cetățenilor, respectînd cu strictețe drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Cei care muncesc trebuie să primească un salariu garantat şi corelat la indicele preţurilor de consum. Costul minim al unei ore de muncă va fi stabilit de 20 de lei.

Salariile, pensiile şi indemnizaţiile sociale le vom calcula în baza valorii minimului de existenţă.

 4.Creştere economică rapidă și durabilă a economiei naționale prin trecerea de la remitente si consum la investitii si export, o vom garanta în  baza unui  nou concept de politici fiscale - previzibil și stabil, pe un termen de 5 ani și care va asigura securitatea economică și financiară  a statutului.

Veniturile la bugetul de stat le vom spori prin politici eficiente și atractive. Concomitent cu finanțarea economiei naționale, o parte din veniturile obținute din activitățile economice le vom direcționa la sporirea gradului de  protecție socială.

 OBIECTIVELE  propuse le vom atinge  prin stabilirea următoarelor măsuri:

Reformarea sistemului fiscal în vederea unificării funcțiilor și instituțiilor abilitate cu funcții de colectare a impozitelor.

Impozite moderate pentru toți - un  impozit unic de 10% pentru persoanele fizice și juridice;

Pentru sporirea investițiilor  - cota zero la impozitul pe venitul reinvestit în capitalul social;

Pentru susținerea producătorului autohton și exporturilor — zero taxe și impozite la importul de utilaje și tehnologii avansate;

Pentru susţinerea agricultorilor -  introducerea cotei de 0% la impozitul pe venit pentru gospodăriile ţărăneşti (întreprinderi micro) pe o perioadă de cinci ani, stabilirea  cotei 8% TVA în agricultură.

Pentru dezvoltarea afacerilor la sate si stimularea crearii fermelor familiale (10-60ha-) compensarea ratei dobînzii la credite pe un termen de cel puțin 10 ani, contractate pentru cumpărarea terenurilor agricole in satele de baștina.

Locuri noi de muncă prin scutirea de plata impozitului pe venit pe o perioadă de cinci ani a întreprinderilor mici şi mijlocii care vor asigura angajarea în câmpul muncii nu mai puţin de cinci persoane.

Facilitarea iniţierii şi desfăşurării afacerilor prin eliminarea tuturor autorizațiilor, licențelor, certificatelor şi eliminării tuturor plaților pentru serviciile acordate de structurile create de administrațiile publice centrale și locale .

Stimularea dezvoltării ÎMM-lor prin transferul maxim a spaţiilor de producere neutilizate precum şi a activelor proprietate de stat către IMM prin închiriere, răscumpărare în rate, licitaţii de tip olandez.

Redirecționarea economiei Republicii Moldova de la consum și import - la investiţii, reforme și exporturi -  principalele motoare ale creşterii economice.

Atragerea remitențelor cetățenilor aflați la muncă peste hotarele țării în economia Republicii Moldova prin garantarea depozitelor bancare în sumă de pînă la 20 mii de EURO, suma minimă pentru inițierea unei afaceri.

Principiul echității va fi asigurat prin aplicarea impozitelor și taxelor echitabile. Cei cu venituri mai mici decît  valoarea minimului de existență trebuie să fie scutiți de orice taxe și impozite.

Agricultura – motorul relansării economiei și dezvoltareai mediului rural care reprezintă satul moldovenesc  – trebuie susținută și dezvoltată urmînd să fie consfințită prin LEGE – prioritate națională.

Cei care muncesc la pământ şi cultivă cereale, legume şi fructe vor fi  susţinuţi de către stat, aşa cum se procedează în toate ţările civilizate.  Subvenţionarea agriculturii se va face la nivelul de 60% din costurile de achiziţie pentru: procurările de tehnică agricolă, construcţiile noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor horticole multianuale,  procurării de animale şi construcţiei fermelor zootehnice.  

Pentru a avea o agricultură de performanţă - la crearea fermelor de familie (10-60 ha)  costurile pentru construcția sistemelor de irigare vor fi compensate de către stat.

Vom stimula activităţile economice eficiente anuale ale ţăranilor:

  • prin compensarea ratei dobânzii la creditele contractate de către ţărani;

  • prin crearea reţelei de Bănci Tărăneşti în localităţile rurale;

  • prin crearea Fondului de Garantare a Creditului Agricol

 Vom stimula crearea întreprinderilor mici pentru procesarea legumelor, fructelor, strugurilor, cerealelor, cărnii, laptelui în fiecare sat prin compensarea a 70% din valoarea investiției și cu acordarea unui avans pentru facilitarea implementării acestor afaceri.

Vom asigura crearea Parcurilor Agro-industriale în scopul facilitării inițierii afacerilor la sate de către fermieri.

Vom asigura accesul la informație și cunoștințe prin crearea rețelei de Camere Agricole Rurale în localitățile săteşti.

Vom asigura sprijin special pentru tinerii fermieri în vederea inițierii unor afaceri la sate prin acordarea unei Prime de Instalare de 20000 EURO și prin acordarea a 1000 de burse anual în scopul perfecționării lor la întreprinderile agricole din țările europene.

Micii producători agricoli, care doresc să-şi vândă producţia vor avea acces garantat la pieţe agricole moderne.

Activitățile agricole, îndeletnicirea majorităţii populaţiei de la sate, le vom transforma în afaceri profitabile pentru ei. În acest scop PPRM va iniția proiecte concrete de ajutorare a celor care vor să-și  unifice terenurile agricole.

PPRM este categoric împotriva importului de produse genetic modificate. Agricultura autohtona are o capacitate enorma de a cultiva și exporta produse  calitative, ecologice și competitive.

Dezvoltând agricultura diversificată, vom  dezvolta şi satele noastre.

 5. Politici sociale pentru fiecare.

Standarde europene în educație și sănătate înseamnă profesori și medici în fiecare localitate și instituție.

 Școala este principalul bastion al vieţii intelectuale, culturale şi sociale de la sate. PPRM este pentru ca fiecare copil să poată merge la școala  primară în satul/orașul  în care locuiește.

Statutul profesorului şi cel al şcolii  vor fi  readuse la un nivel calitativ înalt.

 Vom pleda pentru sistemul de educație permanentă (LLL) pentru asigurarea unui nivel corespunzător de studii fiecăruia, indiferent de vârstră și profesie.

 Credite fără dobîndă pentru tinerii care doresc să obțină studii superioare.

Pentru asigurarea tinerilor specialiști cu un loc de muncă vom dezvolta parteneriatul public-privat pentru a corela programele de studii la evoluția pieței muncii.

 1000 de burse, anual, pentru tinerii care doresc să obțină studii superioare de calitate peste hotare, în instituţii de învăţământ superior cu renume, cu condiția revenirii în țară și angajării în cîmpul muncii pe o perioadă de nu mai puțin de 5 ani.

 Tinerilor specialişti, care acceptă să muncească în zona rurală, le vom garanta condiţii de viaţă corespunzătoare si atractive.

 Refacerea imaginii sisitemului de sănătate prin corelarea reformei de asigurare medicală obligatorie la standardele de înalta calitate și moralitate.

 Partidul va pleda pentru aplicarea unui impozit special la produsele de tutun, alcolice și pentru ca  mijloacele acumulate din aceste impozite să fie alocate pentru finanțarea  programelor pentru susținerea bolnavilor care suferă de boli grave: oncologice, tuberculoză, vici infecții.

 Schimbarea conceptului de asigurare medicală de stat prin întroducerea sistemului de asigurări medicale în baza contractelor individuale directe.

 Costul poliței de asigurare medicală obligatorie - în corespundere cu serviciile de calitate incluse în pachetul minim garantat.

 Pentru viitoarele mame serviciile medicale necesare vor fi incluse în lista serviciilor garantate de către stat în baza Programului unic.

 Examinarea medicală gratuită a copiilor din instituțiile preșcolare și școlare.

Scutiri fiscale pentru întreprinderile ce le oferă angajaţilor o asigurare medicală de sănătate deplină.

 6. Strategie demografică eficientă

 Familiile tinere şi familiile cu mulţi copii vor beneficia de indemnizații indexate anual cu coeficientul  2, raportat la nivelul inflaţiei.

 Pentru întreţinerea copiilor - indemnizaţie de 5000 euro în cîteva tranşe pînă la absolvirea gimnaziului. Fiecare tranşă va fi condiţionată de veniturile familiei, socializarea copilului (încadrarea în grădiniţa de copii, şcoală, evidenţă la medicul de familie) şi de comportamentul social al părinţilor. Începând cu al treilea copil în familie, indemnizaţia va fi majorată cu cîte 500 euro pentru fiecare copil.

 Aprobarea Strategii Naţionale şi a unui Program Naţional în problemele securităţii demografice a Republicii Moldova.

 7. Valorificarea patrimoniului tradiţional cultural.

 PPRM va promova dezvoltarea și educarea unei societăți de o moralitate înaltă bazată pe valorile si tradițiile strămoșeşti.

 Promovarea valorilor cultural-naţionale şi a tradițiilor seculare, prin susţinerea afacerilor şi a turismului rural vor sta la baza proiectelor de dezvoltare a fiecărei localități rurale.

Promovarea cadrului legal pentru susţinerea mecenatului în scopul păstrării şi restaurării monumentelor istorice și culturale, a lăcașelor sfinte.

Proiecte de înființare și dezvoltare a centrelor culturale în localitațile rurale, ce vor deveni centre de promovare și de cultivare a valorilor cultural-artistice.

Proiecte de dotare si digitalizare a bibliotecilor publice.

Promovarea valorilor morale și spirituale, cu păstrarea tezaurului cultural autentic al tuturor grupurilor etnice din Republica Moldova.

 8. Autonomie locală eficientă și condiţii echitabile pentru dezvoltarea tuturor regiunilor.

 Reforma Administratiei publice locale.

 Administraţia publică locală în serviciul cetăţenilor, prin:

- eficientizarea capacităţilor administrative ale autorităților publice locale;

- dezvoltarea spiritului participativ al comunității în gestionarea mijloacelor bugetare și extrabugetare;

- modificarea legislației în vederea stabilirii obligativității primarului privind raportarea anuală în fața alegătorilor, limitarea activității unui primar la două mandate consecutiv și includerea obligațiunii de a avea studii superioare pentru candidatul la funcția de primar.

 Descentralizarea puterii locale va însemna:

- impozitele colectate de către primării - impozitarea persoanelor fizice,  impozitarea activităților de antreprenoriat - vor rămîne în bugetul satelor şi comunelor;

- independenţă totală  în gestionarea bugetului local;

- servicii publice de mai bună calitate, la un preţ mai redus; modernizarea structurilor care furnizează aceste servicii (apă, canalizare, transportarea deșeurilor, etc.);

- apropierea puterii locale de cetățean prin consultarea lui în problemele de interes major al comunității.

Autonomia financiara a Autoritatilor Publice Locale este unuca posibilitate de dezvoltare social-economica a localitatilor rurale si a serviciilor de innalta calitate pentru cetateni.

 9. Consolidarea societății moldoveneşti

Consolidarea societății o vom realiza  prin însuşirea tradiţiilor culturale şi istorice ale populaţiei majoritare, în paralel cu identificarea tuturor locuitorilor drept cetățeni ai Republicii Moldova. Acest proces va fi însoțit de integrarea grupurilor etnice în spaţiul naţional unic.

Solidarizarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova prin implicarea lor în  rezolvarea problemelor de interes naţional și susținerea iniţiativelor civice va stopa procesul de divizare a societății pe diverse criterii.

 Problema fiecăruia este problema tuturor, iar  problema comunității este problema fiecăruia - sunt opțiunile în baza cărora Partidul Poporului va constitui o naţiune civică într-o comunitate culturală comună.

 Garantul păcii interetnice va constitui semnarea pactului civic între structurile guvernamentale, partidele politice şi societatea civilă, prin care toţi îşi vor asuma obligaţia de a se abţine de la orice declaraţii şi acţiuni de natură să provoace controverse asupra problemelor etno-culturale şi lingvistice.

Reintegrarea definitivă a statuluiprin democratizarea profundă a regiunii transnistrene, dezvoltarea societăţii civile în zonă, îmbunătăţirea sistemului de cooperare dintre organizaţiile societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului, asigurarea deplină a drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.PPRM propune de a merge pe calea dialogului economic si al dezvoltarii.Numai prin prosperarea si atractivitatea economica,prin democratizarea si dezvoltarea statului,vom reusi sa apropiem solutionarea diferendumului transnistrean.

 10. Cooperarea internațională

 Respectarea prevederilor constituţionale de neutralitate a statului,  păstrarea și dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu Blocul NATO.

 Participarea activă a Republicii Moldova la contracararea terorismului internaţional, stoparea infracţionalităţii în domeniul traficului de droguri şi de fiinţe umane, a criminalităţii transnaţionale.

 Relaţii de prietenie şi strînsă cooperare cu România, Ucraina şi Rusia, de parteneriat cu SUA, de colaborare bilaterală cu ţările membre ale UE şi ale CSI în strictă corespundere cu promovarea interesului național.

 Protejarea drepturilor şi a intereselor cetăţenilor moldoveni aflaţi în străinătate, promovarea imaginii şi a intereselor economice ale Republicii Moldova.

 PPRM este pentru o Moldovă  suverană, independentă, unitară și neutră.

PPRM este unica alternativă de guvernare competentă, responsabilă şi experimentată, care va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv.

Programul ”Pentru o nouă Moldovă” readuce încrederea cetățenilor în statul de drept și în instituțiile sale, în valorile democratice autentice și în viitorul european al Republicii Moldova.

 

E TIMPUL să întoarcem MOLDOVA POPORULUI!

 

 

<