La mulți ani!

 

Alexandru OLEINIC: ”Adaosul comercial aplicat în acest an la produsele petroliere va fi estimativ cu 840 milioane lei mai mare decât anul trecut”

 Problema formării prețurilor la produsele petroliere și comercializarea acestora, în condițiile când nimeni nu poate prezenta o informație veridică despre cantitatea și prețul real al carburanților importați în țară, am abordat-o nu o singură dată atât în plenul Parlamentului sau ședințele Comisiei economie, buget și finanțe, cât și în cadrul numeroaselor discuții cu factori de decizie din cadrul Guvernului, diferitor ministere, ANRE, etc.   Mai mult, am venit cu o inițiativă  legislativă – Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001, unde am propus ca prețul de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se fie  stabilit  de către agenții economici în baza unei  Metodologii  de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, elaborată, aprobată și supravegheată  de către  ANRE. La baza Metodologiei trebuia să  fie  fluctuațiile existente la bursele internaționale și regionale. Implementarea ei ar fundamenta mediul concurențial  și repercusiunile pe care le are acest fenomen asupra tuturor consumatorilor. Ideile expuse în acest proiect au fost agreate și considerate oportune de premierul Ion Chicu, ministrul finanțelor Serghei Pușcuța, oficiali de la ANRE, reprezentanți ai societății civile, societăților de fermieri, producători, etc.   Dar, într-un final, aceste inițiative nu au fost susținute, fiind invocate ”argumente” precum atac la liberalizarea pieței, marginalizarea concurenței loiale, etc. Nu spun că aceste inițiative sunt o formulă ideală, dar a fost un compromis în soluționarea problemei. Astfel de Metodologii sunt aplicate în mai multe țări europene. Ce efecte ar fi avut adoptarea acestor inițiative, în special, în condițiile secetei, pandemiei, protestelor agricultorilor, transportatorilor – rămâne a fi analizate de experții în domeniu. În context, este interesantă poziția expusă recent de expertul în economie, Veaceslav Ioniță, care a punctat foarte bine într-o postare pe o rețea de socializare: ”Adaosul comercial aplicat în acest an la produsele petroliere va fi estimativ cu 840 milioane lei mai mare decât anul trecut. Cel mai mult creșterea este datorită adaosului mult mai ridicat la motorină 3,19 Lei/litru, față de media de 1,88 Lei/litru din ultimii 4 ani. Drept consecință agricultorii și transportatorii vor plăti suplimentar 740 milioane lei în acest an. Noi automobiliștii amatori am scăpat mai ieftin Vom plăti suplimentar ”doar” 100 milioane lei. Cam așa ...”   P.S. Foto preluat de la Veaceslav Ioniță.  

Irigarea – calea spre o dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial

 Ca consecința a schimbărilor climatice, secetele devin tot mai frecvente si severe pe teritoriul Republicii Moldovei, afectând tot mai des culturile agricole, micșorând productivitatea sau distrugând in totalitate roada, diminuând considerabil competitivitatea producătorilor agricoli. Drept exemplu poate servi și anul 2020, când țara a trecut printr-o secetă severă, care, într-un final, a afectat în lanț, practic, toate domeniile economiei naționale, în special sectorul agroalimentar. Evoluțiile climaterice din anul curent au scos în vileag problema irigării terenurilor agricole – măsură prioritară de adaptare a sectorului la condițiile schimbărilor globale de mediu.   Conform unor studii, pentru obținerea recoltelor relativ stabile în condițiile Republicii Moldova sunt necesare precipitații anuale în mărime de 750-800 mm, față de 300-400 mm reale. În cazul insuficienței acestora, devin necesare sistemele de irigare, care vor asigura cu cantitatea necesară de apă marea majoritate a sectorului. Potrivit analizelor, Moldova este una din țările slab asigurate cu resurse de apă, iar suprafața terenurilor agricole cu capacitatea potențială de irigare este de circa 700 mii hectare. Mai mult, pentru asigurarea securității alimentare a țării este necesară obținerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile pe o suprafață de 300 mii hectare.   În realitate, grație unor reforme nechibzuite și superficiale, dacă în anii 1990' suprafața terenurilor irigate a constituit 308 mii hectare, atunci în anii 2015-2018, conform unui raport al Curții de Conturi, irigarea efectuată prin intermediul întreprinderilor de stat, aflate în custodia Agenției „Apele Moldovei”, a înregistrat o tendință de descreștere continua. Astfel, din 108,7 mii ha terenuri irigabile, care reprezentau suprafața potențială de acoperire cu sistemele centralizate de irigare proiectată, la sfârșitul anului 2018, suprafața irigată a constituit 4,7 mii ha, doar circa 4,3 %.   Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt 88 de sisteme centralizate de irigare, construite în perioada sovietică. Dintre acestea, doar 10 sisteme de irigare au fost reabilitate în perioada anilor 2010-2015, în cadrul Programului Compact cu suportul Guvernului SUA. Celelalte, 78 de sisteme de irigare, sunt funcționale, parțial funcționale sau nefuncționale. Actualmente, 15 sisteme centralizate de irigare sunt gestionate de asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI), create de fermieri, iar celelalte 73 sunt gestionate de autoritățile publice abilitate. În comun, acestea 88 de sisteme de irigare existente pot asigura doar cca 10% din terenurile irigabile (amenajate pentru irigare) ale tarii, suprafața cărora, conform Cadastrului funciar la 01.01.2020, constituie 220 mii ha sau 10,5% din suprafata terenurilor cu destinatie agricola (2091 mii ha). Totodată, în anul 2019 sistemele existente funcționale au fost capabile să asigure irigarea a doar 10 la sută din terenurile din aria sa de deservire.   În acestea condiții, la inițiativa deputatului independent Alexandr Oleinic, Parlamentul Republicii Moldova a creat o Comisie specială, care urmează până la finele lunii martie 2021 să elaboreze și prezinte spre aprobare ”Strategia Națională de dezvoltare a sectorului de irigare 2030”. În opinia deputatului, crearea unei Comisii pe platformă parlamentară va permite nu doar asigurarea unui control legislativ asupra acestui proces, dar va oferi și oportunități mai mari pentru atragerea fondurilor internaționale, oferite de diferite organizații pentru implementarea proiectelor de irigare, gestionarea eficientă a resurselor de apă, etc.   ”Pentru a asigura un viitor durabil agriculturii moldovenești, cu cantități suficiente de apă și a acoperi necesitățile de consum, trebuie să oferim pachete de politici adecvate în susținerea măsurilor de utilizare eficientă și rațională a resurselor de apă în agricultură. Fără acest pas, nu putem să dezvoltăm o agricultură eficientă și competitivă din punctul de vedere al utilizării resurselor sau să construim un viitor durabil”, – a accentuat deputatul.   Alexandr Oleinic consideră, că evoluțiile climaterice din ultima perioadă indică că Republica Moldova are nevoie nu de un simplu sector de irigare, realizat prin construcția unor magistrale de țevi, conectate la niște agregate de pompare a apelor, dar de o Strategie, bazată pe principiul asigurării durabile cu resursele de apa necesare sectorului, digitalizării sistemului de management, care ar include cele mai performante soluții existente pentru moment, inclusiv de gestionare eficientă a resurselor de apă la diferite nivele.   ”Strategia trebuie să fie un document de politici publice, care definește și planifica politica Guvernului în sectorul dat pe termen lung. Pornind de la acest deziderat, este foarte importantă elaborarea și implementarea unei strategiei cu o abordare practică, durabilă și eficientă, care să corespundă celor mai bune practici din lume și să se încadreze în cadrul regulatoriu local și internațional”, – a specificat Alexandr Oleinic în cadrul ședinței Comisiei, în cadrul căreia a fost aprobată metodologia de elaborare a Strategiei și Planul de lucru al grupului de experți, antrenați în pregătire a documentului.   Atât deputații, cât și reprezentanții diferitor instituții de stat și organizații internaționale, atrase în elaborarea Strategiei, consideră, că Comisia trebuie să elaboreze un concept absolut nou pentru Republica Moldova în domeniul irigării, deoarece evoluțiile climaterice din ultimii ani demonstrează, că fără un sector performant de irigare este imposibil de a avea o agricultură modernă și competitivă.   Deputatul Iurie Reniță consideră, că pentru atingerea obiectivelor scontate este nevoie de pragmatism și abordare concretă a fiecărei etape de implementare a Strategii, deoarece doar grație unei asemenea abordări se vor putea atrage investiții străine, bugeta surse financiare pe intern etc.   La rândul său, deputatul Nicolae Ciubuc, este de părerea, că doar grație unei expertize profesioniste și obiective pe toate segmentele este posibilă elaborarea unei Strategii cu un impact durabil si practic asupra întregului sector de irigare, în parte, și agriculturii, în ansamblu. Iar deputatul Vladimir Bolea este convins, că ”problema secetei poate fi combătută în exclusivitate numai cu un sector modern de irigare, bazat pe știință și interesul agricultorilor”.   Fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov, liderul grupului de experți, susține că la elaborarea Strategiei se va lua în calcul disponibilitatea și utilizarea eficientă a resurselor de apă existente, cît si posibilitatea de a dezvolta capacități de reținere și acumulare a apei in reservoare noi, fiind propuse spre implementare măsuri și acțiuni, care vor asigura competitivitatea sectorului.   ”Ne dorim să elaborăm un document, care, într-un final, va permite să stabilim clar, care schimbări sunt necesare, care sunt căile cele mai eficiente pentru a efectua schimbări în domeniul respectiv, și care va fi impactul imediat și pe termen lung, atât asupra sectorului de irigare, cât și economiei naționale în ansamblu”, a specificat Vasile Bumacov.   Potrivit grupului de experți, metodologia propusa se bazează pe analiza documentelor relevante, a datelor statistice privind suprafețele irigate istoric și în prezent, culturile agricole, productivității și profitabilității principalelor culturi agricole receptive la irigare, etc. În cadrul discuțiilor, experții au menționat că în procesul de elaborare a Strategiei va fi efectuată o analiză a situației curente, identificate punctele slabe și vulnerabile din sector pentru a elabora acțiunile necesare întru îmbunătățirea situației. Viitoarele acțiuni, vor fi propuse reieșind din aspirațiile actorilor principali și necesitățile sectorului de a avea acces durabil la resursele de apă pentru irigare, care să asigure viabilitatea și competitivitatea sectorului agricol.   Aceasta ar presupune posibilitate de a practica agricultura de precizie integrata in perspectiva cu irigarea de precizie care ar permite in primul rind atingerea rezultatelor scontate, calitative si cantitative la culturile startegice irigate – porumb la boabe 18 t/ha, griu 8-10 t/ha, soie 4-5 t/ha. La fructe – mere 50-60 t/ha, prune 25-35 t/ha, cirese 25 t/ha. La legume – cartof 45-60 t/ha, ciapă 100 t/ha, morcov-60 t/ha etc.   Aceasta ar permite substituirea importurilor in mare parte la produsele, care pot fi ușor cultivate de agricultorii locali, contribuind la asigurarea securitatii alimentare, satisfacere cererii pe piață locală, iar surplusul obținut fiind exportat pe piețele cheie.   Necesitatea implementării unui sistem modern de irigare, care va reprezenta un mijloc radical de adaptare la condițiile de secetă, precum și o cale spre dezvoltarea durabilă a complexului agroindustrial a fost expusă într-o analiză și de Andrei Gumovschi, doctor, conferențiar universitar și expert național pentru agricultură durabilă.   În opinia savantului, ”Moldova are un potențial mai mare pentru irigare, reieșind din resursele de apă ale țării, fapt ce ar permite, în condițiile existenței unui sector bine pus la punct, de a iriga peste 300 mii ha sau cca 15% din terenurile agricole ale țării. În opinia lui Gumovschi, în acest sens, ca sursă de apă, pot fi folosite apele dulci din fluvii, râuri, lacuri, bazine de acumulare sau, ca excepție și limitat, apa subterană”.   Unul din principalii parteneri în elaborarea Strategiei este Fondul de Dezvoltare Durabilă din Moldova, care în perioada anilor 2010-2015, în cadrul Programului Compact, finanțat de către Guvernul SUA prin intermediul Corporației “Provocările Mileniului”, prin componenta “Tranziția la Agricultura Performantă”, a reabilitat și modernizat 10 sisteme centralizate de irigare, dintre care 6 pe râul Nistru și 4 pe râul Prut. În cifre generale, infrastructura reabilitată înseamnă circa 13,5 mii hectare irigabile, asigurate cu stații de pompare moderne, bazine de acumulare, conducte și rețele de distribuire a apei la hidranții amplasați în câmpurile fermierilor. La acestea, se mai adaugă extinderile suprafețelor irigabile realizate din investiții private ale agricultorilor și ale partenerilor de dezvoltare pe o suprafață de circa 1,5 mii hectare. Începând cu anul 2016, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații au livrat agricultorilor cumulativ un volum de peste 8,6 milioane metri cubi de apă la irigare.   ”Cât privește suprafețele irigate, trebuie să recunoaștem că Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova are rezerve și așteptări mai mari. Este necesar de a facilita, stimula agricultorii sa practice agricultura irigata prin diferite mecanizme stimulatorii conditionate, granturi, subventii, scutiri etc… Deși dinamica indicatorului suprafețelor fizice irigate este în creștere, agricultorii practică irigarea doar pe circa 24 la sută din aceste terenuri irigabile. Acest fapt se datorează în multe cazuri fragmentării terenurilor în aria de deservire, precum și lipsei echipamentelor de irigare, facilităților de procesare și păstrare, forței de muncă etc.”, – susține director executiv al Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova, doamna Valentina Badrajan.   În acest context, în perioada anului 2019, cu sprijinul FDD și USAID Moldova, au fost oferiți aproape 400 de mii de dolari pentru mici proiecte de îmbunătățire a sistemelor de irigare existente.   Deputatul Alexandr Oleinic consideră, că un rol important în implementarea Strategiei, care urmează a fi elaborate si expusă consultărilor publice, îl va constitui susținerea partenerilor de dezvoltare, diferitor organisme internaționale, etc.   ”Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie proiectul realizat prin intermediul Programului ”Compact”. Dar pentru a obține acest suport este nevoie de o Strategie cu durată lungă, cu viziuni și abordări pragmatice, cu investiții capitale eficiente pentru fiecare compartiment în parte. Sunt sigur, că într-un final, vom reuși”, – afirmă deputatul Alexandr Oleinic.      

Alexandru OLEINIC: ”În toate trebuie să predomine raționamentul și interesul național”

 Astăzi în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe am susținut, ÎN PRIMA LECTURĂ, proiectul privind Legea bugetului de stat pentru anul 2021, precum și cel care vizează politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Am susținut, deoarece consider că Țara are nevoie de un buget real și consolidat. Cu toate că unele prevederi ale acestor documente au stârnit mai multe discuții contradictorii atât în societate, cât și culoarele Parlamentului, prin acest vot, în prima lectură, consider că a fost declanșată procedura de lucru/discuții asupra lor. Avem pentru aceasta încă câteva săptămâni. Moment important, ținând cont că suntem în ultima lună al anului, iar de adoptarea acestor legi depinde cum vom începe anul 2021, care va fi marcat în continuare de pandemie, criza social-economică și, poate, chiar de una politică.   Desigur, sunt unele prevederi în proiectele de legi care urmează a fi analizate și discutate, poate chiar modificate sau revăzute. Mă refer, de exemplu, la anularea scutirii pentru soț/soție, anularea reducerii de 15% pentru cei care plătesc impozite pe imobil înainte de termen, majorarea de la 8 % la 12% TVA pentru importul/livrarea producției agricole primare și așa mai departe.   Sunt multe. Dar nu cred că suntem în situația când trebuie să ne ”punem în poză” și să blocăm, deoarece sunt prevederi/propuneri care, într-o măsură oarecare, balansează politica bugetar-fiscală, în ansamblu. Și aici trebuie menționată modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți, reducerea de la 20 la 12%, concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară; reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HoReCa; extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale. Plus la aceasta trebuie menționată instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități – suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 milioane de lei și altele.   Consensul trebuie obținut prin dialog, ținând cont de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de condițiile climaterice nefavorabile și, respectiv, de necesitatea susținerii mai multor domenii economice, sectorului agroindustrial și populației.   În toate trebuie să predomine raționamentul și interesul național, dar nu interesul de partid din perspectiva unor alegeri anticipate.        

Deputatul Alexandru Oleinic: Interesul cetățeanului și al țării au fost și rămân principalele criterii pentru a vota ”pro” sau ”contra” unui sau altui proiect de lege.

  Parlamentul și-a reluat activitatea și acest lucru bucură, deoarece rămân pe poziția, expusă și cu alte ocazii, că nici un scrutin, cu excepția celui parlamentar, nu poate stopa procesul legislativ, în special când suntem într-o plină criză pandemică, social-economică, etc. Dar, ”avem ce avem”... (expresia ”clasică” a unui politician autohton). După scrutinul prezidențial s-au schimbat și unele lucruri în Parlament. Unii au plecat de la guvernare, alții au format platforme noi... Însă viața și realitatea din țară ne indică clar – avem nevoie de consens. În toate. Inclusiv în Parlament, deoarece doar printr-o conlucrare/colaborare între toate forțele politice, în special cele care promovează interesul național și cele proeuropene, putem merge înainte... În aceste condiții vreau să confirm odată în plus, ca deputat independent și lider al Partidului Popular din Republica Moldova, că rămân pe poziția de a susține toate proiectele înaintate spre examinare, care au drept scop implementarea unor programe și strategii îndreptate spre dezvoltarea țării, soluționarea problemelor cetățenilor, depășirea pandemiei, altor cataclisme de ordin social-economic, educațional, etc. Și această abordare va fi una echidistantă față de toate proiectele. Nu am nimic comun cu platformele politice sau electorale ale actorilor care le înaintează și nu intenționez să fac jocul cuiva. Interesul cetățeanului și țării au fost și rămân principalele criterii pentru a vota ”pro” sau ”contra” unui sau altui proiect de lege. Mai mult, consider că în situația creată, când trecem printr-o perioadă deloc ușoară, este nevoie de a consolida societatea, care a fost divizată și mai mult în rezultatul scrutinului prezidențial. În situația când suntem atacați de criza economică, socială, pandemică, demografică și altele, nu putem să fim indiferenți unde nu ne-am afla - în țară sau diasporă! Suntem un popor și doar împreună putem învinge. Cât de tare nu ar răsuna aceasta...                                    

Pentru moment este important ca Parlamentul să se întrunească în ședințe și să discute/adopte proiectele de legi de o importanță majoră pentru țară și cetățeni

 Alegerile au trecut și activitatea Parlamentului trebuie să revină la normalitate. Și toate încercările ale unor actori politici de a interveni cu anumite condiționalități sînt  penibile și îndreptate contra statului. Suntem într-o criză totală, inclusiv pandemică, economică, socială, etc. Nu avem nevoie și de o criză politică. Transferul puterii în cadrul instituţiei prezidențiale trebuie să fie unul civilizat și fără careva condiționări, iar evoluțiile de mai departe, inclusiv problema alegerilor parlamentare anticipate - soluționată prin consultări și dialog în Legislativ. Pentru moment este important ca Parlamentul să se întrunească în ședințe și să discute/adopte proiectele de legi de o importanță majoră pentru țară și cetățeni – bugetul pentru 2021, politica fiscală, alte acte normative care vizează lupta cu pandemia, dezastrul în sfera social-economică, medicină, etc. Scrutinul prezidențial a blocat activitatea parlamentului practic pentru câteva luni. Deja nu mai avem luxul de a mai tărăgăna, afară ”cad fulgi”.

Stimați pedagogi,

 Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere şi frumoase urări de bine, urări de sănătate, prosperitate dumnevoastră care sunteţi atât de dragi pentru fiecare dintre noi. Desigur, astăzi avem încă multe probleme în sistemul educațional, care, pe fundalul pandemiei au devenit şi mai accentuate. Statul mai are restanțe atât față de sistemul educațional, cât şi față de fiecare cadru didactic. Dar trebuie să fim optimişti şi, de comun accord, să schimbăm lucrurile, deoarece doar având un sistem educațional bine pus la punct, bazat pe metode moderne de educație, putem construi o țară dezvoltată şi prosperă. Vă mulţumesc, stimaţi profesori, pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru  creşterea şi educarea tinerelor generaţii. Alexandr Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova

PPRM consideră că în următorii patru ani Republica Moldova are nevoie de un președinte care va consolida societatea și va apăra interesul național

 Republica Moldova are nevoie de un președinte pentru care interesul național și al cetățenilor sunt mai presus decât cele de partid, de grup sau personale, un preşedinte al cărui program de activitate are drept prioritate realizarea unor proiecte și strategii de dezvoltare multidimensională a țării în toate domeniile, în special economie, educație, sănătate, infrastructură și cultură.   În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova, care,   analizând evoluțiile politice, contextul politic şi social, starea de spirit a populației, a decis neparticiparea cu candidat propriu la acest scrutin, îndeamnă cetățenii țării, înainte de a identifica o obțiune de vot, să analizeze profund programele candidaților înscriși în cursa electorală pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, și,la 1 noiembrie 2020, să acorde votul său unei persoane responsabile, care propune soluții practice de depășire a problemelor social-economice și politice cu care se confruntă țara noastră la moment.   În opinia PPRM, în următorii patru ani Republica Moldova are nevoie de un președinte care va consolida societatea, va cristaliza eforturile Parlamentului și ale Guvernului pentru propășirea țării, va promova o politică externă echilibrată, în care va prevala interesul național, respectul reciproc în dialogul bilateral și multilateral.​   Partidul Popular din Republica Moldova, după o analiză complexă a programelor candidaților înregistrați în competiţia pentru funcţia de Președinte, își rezervează dreptul de a veni cu un apel  către membrii formațiunii și către cetățenii țării în vederea susținerii unui candidat concret, care ar exprima opțiunile politice, economice și sociale ale electoratului PPRM.   Noi "CREDEM în MOLDOVA” și pledăm în continuare pentru un nou model de guvernare a statului Republica Moldova cu multă grijă și responsabilitate pentrufiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru ţară.           ОтветитьПереслать

Partidul Popular nu va înainta candidat propriu la scrutinul prezidențial

 Consiliul Național Politic al Partidului Popular din Republica Moldova s-a întrunit într-o ședință, unde a discutat poziția PPRM cu privire la alegerile prezidențiale, precum și evoluțiile social-economice și politice din țară, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19 și crizei în sectorul agroalimentar. Analizând evoluțiile politice în contextul scrutinului prezidențial, precum și starea de spirit a populației, Consiliul Național Politic al PPRM a decis neparticiparea cu candidat propriu la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. În opinia PPRM numărul mare de candidați la scrutin, majoritatea fiind din start cu șanse nule, bulversează întreg procesul electoral, limitând cetățenilor posibilitatea de a alege la funcția de șef al statului o persoană integră, profesionistă și cu un program real de dezvoltare a țării sub toate aspectele. Mai mult, PPRM consideră că într-o republică parlamentară, unde șefului statului îi revin mai mult funcții reprezentative, sunt necesare eforturi de consolidare și eficientizare a potențialului Parlamentului și Guvernului, instituții care cu adevărat pot adopta și implementa politici în beneficiul cetățeanului și al țării.   Totodată, Partidul Popular din Republica Moldova, după o analiză complexă a programelor candidaților înregistrați la funcția de Președinte, își rezervează dreptul de a veni cu un apel  către membrii formațiunii în vederea susținerii unui candidat care ar exprima opțiunile politice, economice și sociale ale electoratului PPRM. Partidul Popular din Republica Moldova rămâne în continuare un partid care pledează pentru dezvoltarea și refacerea Republicii Moldova în plan politic, economic, social,  moral și spiritual, oferind oportunități fiecărui cetățean la educație, sănătate, locuri de muncă, afaceri, etc. Noi "CREDEM în MOLDOVA” și pledăm în continuare pentru un nou model de guvernare a statului Republica Moldova cu multă grijă și responsabilitate față de fiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru fiecare domeniu al economiei naționale. Partidul Popular din Moldova 

Cu ocazia Sărbătorilor Naţionale

 Stimați concetățeni,   Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Sărbătorilor Naționale -  Ziua Independenței și Ziua Națională ”Limba Noastră”          Sînt sărbătorile în care ne recitim faptele și prin care  ne reconfirmăm  idealurile spre care mergem. Noi suntem cei care făurim istoria și transformăm  cuvintele în fapte. Vă urez multă sănătate, fericire, prosperitate și bunăstare în casele Dumneavoastră.   Cu respect,   Alexandru OLEINIC, Președintele Partidului Popular din Moldova