Irigarea – calea spre o dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial

 Ca consecința a schimbărilor climatice, secetele devin tot mai frecvente si severe pe teritoriul Republicii Moldovei, afectând tot mai des culturile agricole, micșorând productivitatea sau distrugând in totalitate roada, diminuând considerabil competitivitatea producătorilor agricoli. Drept exemplu poate servi și anul 2020, când țara a trecut printr-o secetă severă, care, într-un final, a afectat în lanț, practic, toate domeniile economiei naționale, în special sectorul agroalimentar. Evoluțiile climaterice din anul curent au scos în vileag problema irigării terenurilor agricole – măsură prioritară de adaptare a sectorului la condițiile schimbărilor globale de mediu.   Conform unor studii, pentru obținerea recoltelor relativ stabile în condițiile Republicii Moldova sunt necesare precipitații anuale în mărime de 750-800 mm, față de 300-400 mm reale. În cazul insuficienței acestora, devin necesare sistemele de irigare, care vor asigura cu cantitatea necesară de apă marea majoritate a sectorului. Potrivit analizelor, Moldova este una din țările slab asigurate cu resurse de apă, iar suprafața terenurilor agricole cu capacitatea potențială de irigare este de circa 700 mii hectare. Mai mult, pentru asigurarea securității alimentare a țării este necesară obținerea unor recolte stabile pe terenuri irigabile pe o suprafață de 300 mii hectare.   În realitate, grație unor reforme nechibzuite și superficiale, dacă în anii 1990' suprafața terenurilor irigate a constituit 308 mii hectare, atunci în anii 2015-2018, conform unui raport al Curții de Conturi, irigarea efectuată prin intermediul întreprinderilor de stat, aflate în custodia Agenției „Apele Moldovei”, a înregistrat o tendință de descreștere continua. Astfel, din 108,7 mii ha terenuri irigabile, care reprezentau suprafața potențială de acoperire cu sistemele centralizate de irigare proiectată, la sfârșitul anului 2018, suprafața irigată a constituit 4,7 mii ha, doar circa 4,3 %.   Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt 88 de sisteme centralizate de irigare, construite în perioada sovietică. Dintre acestea, doar 10 sisteme de irigare au fost reabilitate în perioada anilor 2010-2015, în cadrul Programului Compact cu suportul Guvernului SUA. Celelalte, 78 de sisteme de irigare, sunt funcționale, parțial funcționale sau nefuncționale. Actualmente, 15 sisteme centralizate de irigare sunt gestionate de asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI), create de fermieri, iar celelalte 73 sunt gestionate de autoritățile publice abilitate. În comun, acestea 88 de sisteme de irigare existente pot asigura doar cca 10% din terenurile irigabile (amenajate pentru irigare) ale tarii, suprafața cărora, conform Cadastrului funciar la 01.01.2020, constituie 220 mii ha sau 10,5% din suprafata terenurilor cu destinatie agricola (2091 mii ha). Totodată, în anul 2019 sistemele existente funcționale au fost capabile să asigure irigarea a doar 10 la sută din terenurile din aria sa de deservire.   În acestea condiții, la inițiativa deputatului independent Alexandr Oleinic, Parlamentul Republicii Moldova a creat o Comisie specială, care urmează până la finele lunii martie 2021 să elaboreze și prezinte spre aprobare ”Strategia Națională de dezvoltare a sectorului de irigare 2030”. În opinia deputatului, crearea unei Comisii pe platformă parlamentară va permite nu doar asigurarea unui control legislativ asupra acestui proces, dar va oferi și oportunități mai mari pentru atragerea fondurilor internaționale, oferite de diferite organizații pentru implementarea proiectelor de irigare, gestionarea eficientă a resurselor de apă, etc.   ”Pentru a asigura un viitor durabil agriculturii moldovenești, cu cantități suficiente de apă și a acoperi necesitățile de consum, trebuie să oferim pachete de politici adecvate în susținerea măsurilor de utilizare eficientă și rațională a resurselor de apă în agricultură. Fără acest pas, nu putem să dezvoltăm o agricultură eficientă și competitivă din punctul de vedere al utilizării resurselor sau să construim un viitor durabil”, – a accentuat deputatul.   Alexandr Oleinic consideră, că evoluțiile climaterice din ultima perioadă indică că Republica Moldova are nevoie nu de un simplu sector de irigare, realizat prin construcția unor magistrale de țevi, conectate la niște agregate de pompare a apelor, dar de o Strategie, bazată pe principiul asigurării durabile cu resursele de apa necesare sectorului, digitalizării sistemului de management, care ar include cele mai performante soluții existente pentru moment, inclusiv de gestionare eficientă a resurselor de apă la diferite nivele.   ”Strategia trebuie să fie un document de politici publice, care definește și planifica politica Guvernului în sectorul dat pe termen lung. Pornind de la acest deziderat, este foarte importantă elaborarea și implementarea unei strategiei cu o abordare practică, durabilă și eficientă, care să corespundă celor mai bune practici din lume și să se încadreze în cadrul regulatoriu local și internațional”, – a specificat Alexandr Oleinic în cadrul ședinței Comisiei, în cadrul căreia a fost aprobată metodologia de elaborare a Strategiei și Planul de lucru al grupului de experți, antrenați în pregătire a documentului.   Atât deputații, cât și reprezentanții diferitor instituții de stat și organizații internaționale, atrase în elaborarea Strategiei, consideră, că Comisia trebuie să elaboreze un concept absolut nou pentru Republica Moldova în domeniul irigării, deoarece evoluțiile climaterice din ultimii ani demonstrează, că fără un sector performant de irigare este imposibil de a avea o agricultură modernă și competitivă.   Deputatul Iurie Reniță consideră, că pentru atingerea obiectivelor scontate este nevoie de pragmatism și abordare concretă a fiecărei etape de implementare a Strategii, deoarece doar grație unei asemenea abordări se vor putea atrage investiții străine, bugeta surse financiare pe intern etc.   La rândul său, deputatul Nicolae Ciubuc, este de părerea, că doar grație unei expertize profesioniste și obiective pe toate segmentele este posibilă elaborarea unei Strategii cu un impact durabil si practic asupra întregului sector de irigare, în parte, și agriculturii, în ansamblu. Iar deputatul Vladimir Bolea este convins, că ”problema secetei poate fi combătută în exclusivitate numai cu un sector modern de irigare, bazat pe știință și interesul agricultorilor”.   Fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov, liderul grupului de experți, susține că la elaborarea Strategiei se va lua în calcul disponibilitatea și utilizarea eficientă a resurselor de apă existente, cît si posibilitatea de a dezvolta capacități de reținere și acumulare a apei in reservoare noi, fiind propuse spre implementare măsuri și acțiuni, care vor asigura competitivitatea sectorului.   ”Ne dorim să elaborăm un document, care, într-un final, va permite să stabilim clar, care schimbări sunt necesare, care sunt căile cele mai eficiente pentru a efectua schimbări în domeniul respectiv, și care va fi impactul imediat și pe termen lung, atât asupra sectorului de irigare, cât și economiei naționale în ansamblu”, a specificat Vasile Bumacov.   Potrivit grupului de experți, metodologia propusa se bazează pe analiza documentelor relevante, a datelor statistice privind suprafețele irigate istoric și în prezent, culturile agricole, productivității și profitabilității principalelor culturi agricole receptive la irigare, etc. În cadrul discuțiilor, experții au menționat că în procesul de elaborare a Strategiei va fi efectuată o analiză a situației curente, identificate punctele slabe și vulnerabile din sector pentru a elabora acțiunile necesare întru îmbunătățirea situației. Viitoarele acțiuni, vor fi propuse reieșind din aspirațiile actorilor principali și necesitățile sectorului de a avea acces durabil la resursele de apă pentru irigare, care să asigure viabilitatea și competitivitatea sectorului agricol.   Aceasta ar presupune posibilitate de a practica agricultura de precizie integrata in perspectiva cu irigarea de precizie care ar permite in primul rind atingerea rezultatelor scontate, calitative si cantitative la culturile startegice irigate – porumb la boabe 18 t/ha, griu 8-10 t/ha, soie 4-5 t/ha. La fructe – mere 50-60 t/ha, prune 25-35 t/ha, cirese 25 t/ha. La legume – cartof 45-60 t/ha, ciapă 100 t/ha, morcov-60 t/ha etc.   Aceasta ar permite substituirea importurilor in mare parte la produsele, care pot fi ușor cultivate de agricultorii locali, contribuind la asigurarea securitatii alimentare, satisfacere cererii pe piață locală, iar surplusul obținut fiind exportat pe piețele cheie.   Necesitatea implementării unui sistem modern de irigare, care va reprezenta un mijloc radical de adaptare la condițiile de secetă, precum și o cale spre dezvoltarea durabilă a complexului agroindustrial a fost expusă într-o analiză și de Andrei Gumovschi, doctor, conferențiar universitar și expert național pentru agricultură durabilă.   În opinia savantului, ”Moldova are un potențial mai mare pentru irigare, reieșind din resursele de apă ale țării, fapt ce ar permite, în condițiile existenței unui sector bine pus la punct, de a iriga peste 300 mii ha sau cca 15% din terenurile agricole ale țării. În opinia lui Gumovschi, în acest sens, ca sursă de apă, pot fi folosite apele dulci din fluvii, râuri, lacuri, bazine de acumulare sau, ca excepție și limitat, apa subterană”.   Unul din principalii parteneri în elaborarea Strategiei este Fondul de Dezvoltare Durabilă din Moldova, care în perioada anilor 2010-2015, în cadrul Programului Compact, finanțat de către Guvernul SUA prin intermediul Corporației “Provocările Mileniului”, prin componenta “Tranziția la Agricultura Performantă”, a reabilitat și modernizat 10 sisteme centralizate de irigare, dintre care 6 pe râul Nistru și 4 pe râul Prut. În cifre generale, infrastructura reabilitată înseamnă circa 13,5 mii hectare irigabile, asigurate cu stații de pompare moderne, bazine de acumulare, conducte și rețele de distribuire a apei la hidranții amplasați în câmpurile fermierilor. La acestea, se mai adaugă extinderile suprafețelor irigabile realizate din investiții private ale agricultorilor și ale partenerilor de dezvoltare pe o suprafață de circa 1,5 mii hectare. Începând cu anul 2016, asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații au livrat agricultorilor cumulativ un volum de peste 8,6 milioane metri cubi de apă la irigare.   ”Cât privește suprafețele irigate, trebuie să recunoaștem că Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova are rezerve și așteptări mai mari. Este necesar de a facilita, stimula agricultorii sa practice agricultura irigata prin diferite mecanizme stimulatorii conditionate, granturi, subventii, scutiri etc… Deși dinamica indicatorului suprafețelor fizice irigate este în creștere, agricultorii practică irigarea doar pe circa 24 la sută din aceste terenuri irigabile. Acest fapt se datorează în multe cazuri fragmentării terenurilor în aria de deservire, precum și lipsei echipamentelor de irigare, facilităților de procesare și păstrare, forței de muncă etc.”, – susține director executiv al Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova, doamna Valentina Badrajan.   În acest context, în perioada anului 2019, cu sprijinul FDD și USAID Moldova, au fost oferiți aproape 400 de mii de dolari pentru mici proiecte de îmbunătățire a sistemelor de irigare existente.   Deputatul Alexandr Oleinic consideră, că un rol important în implementarea Strategiei, care urmează a fi elaborate si expusă consultărilor publice, îl va constitui susținerea partenerilor de dezvoltare, diferitor organisme internaționale, etc.   ”Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie proiectul realizat prin intermediul Programului ”Compact”. Dar pentru a obține acest suport este nevoie de o Strategie cu durată lungă, cu viziuni și abordări pragmatice, cu investiții capitale eficiente pentru fiecare compartiment în parte. Sunt sigur, că într-un final, vom reuși”, – afirmă deputatul Alexandr Oleinic.      

Alexandru OLEINIC: ”În toate trebuie să predomine raționamentul și interesul național”

 Astăzi în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe am susținut, ÎN PRIMA LECTURĂ, proiectul privind Legea bugetului de stat pentru anul 2021, precum și cel care vizează politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Am susținut, deoarece consider că Țara are nevoie de un buget real și consolidat. Cu toate că unele prevederi ale acestor documente au stârnit mai multe discuții contradictorii atât în societate, cât și culoarele Parlamentului, prin acest vot, în prima lectură, consider că a fost declanșată procedura de lucru/discuții asupra lor. Avem pentru aceasta încă câteva săptămâni. Moment important, ținând cont că suntem în ultima lună al anului, iar de adoptarea acestor legi depinde cum vom începe anul 2021, care va fi marcat în continuare de pandemie, criza social-economică și, poate, chiar de una politică.   Desigur, sunt unele prevederi în proiectele de legi care urmează a fi analizate și discutate, poate chiar modificate sau revăzute. Mă refer, de exemplu, la anularea scutirii pentru soț/soție, anularea reducerii de 15% pentru cei care plătesc impozite pe imobil înainte de termen, majorarea de la 8 % la 12% TVA pentru importul/livrarea producției agricole primare și așa mai departe.   Sunt multe. Dar nu cred că suntem în situația când trebuie să ne ”punem în poză” și să blocăm, deoarece sunt prevederi/propuneri care, într-o măsură oarecare, balansează politica bugetar-fiscală, în ansamblu. Și aici trebuie menționată modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți, reducerea de la 20 la 12%, concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară; reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HoReCa; extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale. Plus la aceasta trebuie menționată instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități – suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 milioane de lei și altele.   Consensul trebuie obținut prin dialog, ținând cont de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de condițiile climaterice nefavorabile și, respectiv, de necesitatea susținerii mai multor domenii economice, sectorului agroindustrial și populației.   În toate trebuie să predomine raționamentul și interesul național, dar nu interesul de partid din perspectiva unor alegeri anticipate.        

Deputatul Alexandru Oleinic: Interesul cetățeanului și al țării au fost și rămân principalele criterii pentru a vota ”pro” sau ”contra” unui sau altui proiect de lege.

  Parlamentul și-a reluat activitatea și acest lucru bucură, deoarece rămân pe poziția, expusă și cu alte ocazii, că nici un scrutin, cu excepția celui parlamentar, nu poate stopa procesul legislativ, în special când suntem într-o plină criză pandemică, social-economică, etc. Dar, ”avem ce avem”... (expresia ”clasică” a unui politician autohton). După scrutinul prezidențial s-au schimbat și unele lucruri în Parlament. Unii au plecat de la guvernare, alții au format platforme noi... Însă viața și realitatea din țară ne indică clar – avem nevoie de consens. În toate. Inclusiv în Parlament, deoarece doar printr-o conlucrare/colaborare între toate forțele politice, în special cele care promovează interesul național și cele proeuropene, putem merge înainte... În aceste condiții vreau să confirm odată în plus, ca deputat independent și lider al Partidului Popular din Republica Moldova, că rămân pe poziția de a susține toate proiectele înaintate spre examinare, care au drept scop implementarea unor programe și strategii îndreptate spre dezvoltarea țării, soluționarea problemelor cetățenilor, depășirea pandemiei, altor cataclisme de ordin social-economic, educațional, etc. Și această abordare va fi una echidistantă față de toate proiectele. Nu am nimic comun cu platformele politice sau electorale ale actorilor care le înaintează și nu intenționez să fac jocul cuiva. Interesul cetățeanului și țării au fost și rămân principalele criterii pentru a vota ”pro” sau ”contra” unui sau altui proiect de lege. Mai mult, consider că în situația creată, când trecem printr-o perioadă deloc ușoară, este nevoie de a consolida societatea, care a fost divizată și mai mult în rezultatul scrutinului prezidențial. În situația când suntem atacați de criza economică, socială, pandemică, demografică și altele, nu putem să fim indiferenți unde nu ne-am afla - în țară sau diasporă! Suntem un popor și doar împreună putem învinge. Cât de tare nu ar răsuna aceasta...                                    

Pentru moment este important ca Parlamentul să se întrunească în ședințe și să discute/adopte proiectele de legi de o importanță majoră pentru țară și cetățeni

 Alegerile au trecut și activitatea Parlamentului trebuie să revină la normalitate. Și toate încercările ale unor actori politici de a interveni cu anumite condiționalități sînt  penibile și îndreptate contra statului. Suntem într-o criză totală, inclusiv pandemică, economică, socială, etc. Nu avem nevoie și de o criză politică. Transferul puterii în cadrul instituţiei prezidențiale trebuie să fie unul civilizat și fără careva condiționări, iar evoluțiile de mai departe, inclusiv problema alegerilor parlamentare anticipate - soluționată prin consultări și dialog în Legislativ. Pentru moment este important ca Parlamentul să se întrunească în ședințe și să discute/adopte proiectele de legi de o importanță majoră pentru țară și cetățeni – bugetul pentru 2021, politica fiscală, alte acte normative care vizează lupta cu pandemia, dezastrul în sfera social-economică, medicină, etc. Scrutinul prezidențial a blocat activitatea parlamentului practic pentru câteva luni. Deja nu mai avem luxul de a mai tărăgăna, afară ”cad fulgi”.

Stimați pedagogi,

 Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere şi frumoase urări de bine, urări de sănătate, prosperitate dumnevoastră care sunteţi atât de dragi pentru fiecare dintre noi. Desigur, astăzi avem încă multe probleme în sistemul educațional, care, pe fundalul pandemiei au devenit şi mai accentuate. Statul mai are restanțe atât față de sistemul educațional, cât şi față de fiecare cadru didactic. Dar trebuie să fim optimişti şi, de comun accord, să schimbăm lucrurile, deoarece doar având un sistem educațional bine pus la punct, bazat pe metode moderne de educație, putem construi o țară dezvoltată şi prosperă. Vă mulţumesc, stimaţi profesori, pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru  creşterea şi educarea tinerelor generaţii. Alexandr Oleinic, Preşedintele Partidului Popular din Republica Moldova

PPRM consideră că în următorii patru ani Republica Moldova are nevoie de un președinte care va consolida societatea și va apăra interesul național

 Republica Moldova are nevoie de un președinte pentru care interesul național și al cetățenilor sunt mai presus decât cele de partid, de grup sau personale, un preşedinte al cărui program de activitate are drept prioritate realizarea unor proiecte și strategii de dezvoltare multidimensională a țării în toate domeniile, în special economie, educație, sănătate, infrastructură și cultură.   În aceste condiții, Partidul Popular din Republica Moldova, care,   analizând evoluțiile politice, contextul politic şi social, starea de spirit a populației, a decis neparticiparea cu candidat propriu la acest scrutin, îndeamnă cetățenii țării, înainte de a identifica o obțiune de vot, să analizeze profund programele candidaților înscriși în cursa electorală pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, și,la 1 noiembrie 2020, să acorde votul său unei persoane responsabile, care propune soluții practice de depășire a problemelor social-economice și politice cu care se confruntă țara noastră la moment.   În opinia PPRM, în următorii patru ani Republica Moldova are nevoie de un președinte care va consolida societatea, va cristaliza eforturile Parlamentului și ale Guvernului pentru propășirea țării, va promova o politică externă echilibrată, în care va prevala interesul național, respectul reciproc în dialogul bilateral și multilateral.​   Partidul Popular din Republica Moldova, după o analiză complexă a programelor candidaților înregistrați în competiţia pentru funcţia de Președinte, își rezervează dreptul de a veni cu un apel  către membrii formațiunii și către cetățenii țării în vederea susținerii unui candidat concret, care ar exprima opțiunile politice, economice și sociale ale electoratului PPRM.   Noi "CREDEM în MOLDOVA” și pledăm în continuare pentru un nou model de guvernare a statului Republica Moldova cu multă grijă și responsabilitate pentrufiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru ţară.           ОтветитьПереслать

Partidul Popular nu va înainta candidat propriu la scrutinul prezidențial

 Consiliul Național Politic al Partidului Popular din Republica Moldova s-a întrunit într-o ședință, unde a discutat poziția PPRM cu privire la alegerile prezidențiale, precum și evoluțiile social-economice și politice din țară, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19 și crizei în sectorul agroalimentar. Analizând evoluțiile politice în contextul scrutinului prezidențial, precum și starea de spirit a populației, Consiliul Național Politic al PPRM a decis neparticiparea cu candidat propriu la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. În opinia PPRM numărul mare de candidați la scrutin, majoritatea fiind din start cu șanse nule, bulversează întreg procesul electoral, limitând cetățenilor posibilitatea de a alege la funcția de șef al statului o persoană integră, profesionistă și cu un program real de dezvoltare a țării sub toate aspectele. Mai mult, PPRM consideră că într-o republică parlamentară, unde șefului statului îi revin mai mult funcții reprezentative, sunt necesare eforturi de consolidare și eficientizare a potențialului Parlamentului și Guvernului, instituții care cu adevărat pot adopta și implementa politici în beneficiul cetățeanului și al țării.   Totodată, Partidul Popular din Republica Moldova, după o analiză complexă a programelor candidaților înregistrați la funcția de Președinte, își rezervează dreptul de a veni cu un apel  către membrii formațiunii în vederea susținerii unui candidat care ar exprima opțiunile politice, economice și sociale ale electoratului PPRM. Partidul Popular din Republica Moldova rămâne în continuare un partid care pledează pentru dezvoltarea și refacerea Republicii Moldova în plan politic, economic, social,  moral și spiritual, oferind oportunități fiecărui cetățean la educație, sănătate, locuri de muncă, afaceri, etc. Noi "CREDEM în MOLDOVA” și pledăm în continuare pentru un nou model de guvernare a statului Republica Moldova cu multă grijă și responsabilitate față de fiecare cetățean, pentru fiecare localitate și pentru fiecare domeniu al economiei naționale. Partidul Popular din Moldova 

Cu ocazia Sărbătorilor Naţionale

 Stimați concetățeni,   Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Sărbătorilor Naționale -  Ziua Independenței și Ziua Națională ”Limba Noastră”          Sînt sărbătorile în care ne recitim faptele și prin care  ne reconfirmăm  idealurile spre care mergem. Noi suntem cei care făurim istoria și transformăm  cuvintele în fapte. Vă urez multă sănătate, fericire, prosperitate și bunăstare în casele Dumneavoastră.   Cu respect,   Alexandru OLEINIC, Președintele Partidului Popular din Moldova  

Adoptat în Parlament, la propunerea lui Alexandr Oleinic. O Comisie specială va elabora Programul național de irigare a terenurilor agricole

  la propunerea deputatului Alexandr Oleinic o Comisie specială va elabora un Program național de irigare a terenurilor agricole.  Parlamentul a adoptat Hotărârea cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Programului Național de irigare a terenurilor agricole, înaintată cu titlul de inițiativă legislativă de deputatul independent Alexandr Oleinic, ales și președinte al Comisiei.    Documentul are drept scop ca Comisia, formată din 7 membri, în comun cu specialiștii ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, ministerului Finanțelor, reprezentanții asociațiilor specializate din agricultura, experții naționali și internaționali, mediul academic, alte instituții ale statului să elaboreze timp de 5 luni și să prezinte Parlamentului spre aprobarea proiectul Programului Național pentru irigarea terenurilor agricole.   Î În opinia deputatului Alexandr Oleinic, crearea unei asemenea Comisii pe platformă parlamentară va permite nu doar asigurarea unui control legislativ asupra acestui proces, dar va oferi și oportunități mai mari pentru atragerea fondurilor internaționale, oferite de diferite organizații pentru implementarea proiectelor de irigare, utilizare eficientă a apelor, etc. ”Pentru a asigura un viitor durabil agriculturii moldovenești, cu cantități suficiente de apă și a acoperi necesitățile de consum, trebuie să oferim pachetele de politici corecte pentru a susține măsurile de utilizare eficientă și rațională a resurselor de apă în agricultură.  Fără acest pas, nu putem să dezvoltăm o agricultură eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor sau să construim un viitor durabil”, a accentuat deputatul.  Alexandr Oleinic a mai menționat că evoluțiile climaterice din ultima perioadă de timp indică că Republica Moldova are nevoie nu de un simplu sistem de irigare, realizat prin construcția unor magistrale de țevi, conectate la niște agregate de pompare a apelor, dar de un Program național bazat pe principiul digitalizării sistemului, care ar include cele mai sofisticate programe existente pentru moment, inclusiv de păstrare și conservare a apelor, etc. ”Programul național de irigare trebuie să fie unul de durată lungă, cu investiții capitale eficiente pentru fiecare compartiment în parte”, a subliniat deputatul.  

Alexandr Oleinic: Și majoritatea, și opoziția mi-au dat de înțeles că vor să trec în tabăra lor

 În virtutea evenimentelor de ultimă oră de pe scena politică din Republica Moldova, figura deputatului independent Alexandr Oleinic, este „abordată” tot mai mult de politicieni, experți, analiști, etc. În opinia multora, anume el deține „votul de aur” în Parlament, în situația când raportul de forțe de 50/50. Cum se simte Alexandr Oleinic în situația creată și care sunt viziunile lui asupra evoluțiilor social-economice și, mai cu seamă, politice am decis să le aflăm din prima sursă. Deschide.MD: Domnule Alexandr Oleinic, cum vă simțiți în postura deputatului care deține „votul de aur” și pentru cine îl veți da în caz de necesitate? Alexandr Oleinic: Desigur, sună frumos această metaforă – ”votul de aur”, dar să știți că nu aduce mare fericire persoanelor vizate, deoarece nu doar te poziționează în centrul atenției, dar și devii expus unor „blamări” publice, apărute din senin. Dar dacă e să vorbim serios, consider că nu dețin nici un „vot de aur”, lucru demonstrat și la ultima ședință a Parlamentului când deputații au votat proiecte de lege cu o majoritate impunătoare. Chiar dacă e să facem o abstracție și să admitem că votul meu decide ceva, atunci l-aș califica drept unul responsabil, acordat urmărind interesul național și al cetățeanului. Mai mult, persoanelor care aruncă în spațiul public aluzii de obținerea unor profituri grație situației create, vreau să le declar cu toată fermitate –  în Parlamentul Republicii Moldova sunt pentru al patrulea mandat și tot timpul am dovedit prin comportamentul și munca mea că sunt aici nu pentru a obține careva profituri politice, economice, financiare sau de alt ordin. Consider că în această viață m-am realizat atât în plan personal, cât și profesional și am venit în Parlament pentru a contribui, în măsura posibilităților, la realizarea principalului deziderat – crearea unei Moldove prospere, democratice și libere. Deschide.MD: Da, dar despre susținerea de către Dvs a coaliției PSRM-PD vorbesc diferite persoane, inclusiv și președintele Igor Dodon, care în emisiunea sa „Răspunde Președintele”, a menționat că în caz de ceva este și votul deputatului Oleinic... Alexandr Oleinic: Într-adevăr, pe parcursul acestui mandat au fost cazuri când am susținut proiectele înaintate de reprezentanții acestei coaliții, uneori votul fiind decisiv. Dar, am votat și proiectele sau inițiativele propuse de partidele de opoziție, deoarece fiind deputat independent, îmi permit luxul, dacă acceptați o așa formulă, de a vota doar proiectele de lege, care în opinia mea sunt în interesul țării, cetățenilor și vin drept un argument concret în realizarea programelor de dezvoltare. Mai mult, nu știu de ce toți își aduc aminte de Alexandru Oleinic când a susținut un proiect înaintat de PSRM-PD, a votat Guvernul Chicu, etc. Dar, practic nimeni, că neconstituționalitatea asumării răspunderii de către Guvernul Chicu a unor legi a fost declarată în baza sesizării mele... Nimeni nu-și aduce aminte de criticile aduse Executivului pentru inacțiunile în luarea deciziilor privind situația în agricultură, sistemul social, etc. Vreau să mai accentuez odată în plus – poziția mea va rămâne neschimbată și în viitor – voi susține acele proiecte care sunt în interesul țării, indiferent cine le-a înaintat. Inclusiv care vizează moțiunile de cenzură in-corpore a Guvernului sau unui ministru în parte, etc. Deschide.MD: Pentru moment, avem o moțiune simplă înaintată ministrului Sănătății. Se discută una împotriva Guvernului Chicu. Dvs le veți susține? Și cum credeți, Executivul actual trebuie demis? Alexandr Oleinic: A înainta o moțiune și a o susține, într-un final, sunt lucruri diferite. Mai mult, una este când de dragul unui PR politic faci o asemenea mișcare și cu totul alta este situația când vii cu o analiză profundă, bazată pe cifre și argumente. Pentru moment, consider că toate mișcările cu moțiunile de cenzură sunt mai mult PR. De ce? În primul rând, pentru moment nu am văzut nici o analiză/argumentare profundă în susținerea acestor pași. Emoții, interes personal, de grup sau partid – da! Mai mult, dacă facem un pas sau altul trebuie, în opinia mea, în situația de criză totală prin care trece, să avem un plan/program clar de acțiuni pentru soluționarea problemei. La noi -  doar declarații. Doi. Activitatea oricărui minister/Guvern, în ansamblu, trebuie analizată și monitorizată critic, în special, în situații de criză prin care trecem. Și dacă guvernul nu face față – trebuie de făcut sau remanieri pe sectoare, sau demis. În situația de criză în care ne aflăm, nu consider oportună demisia Guvernului, mai ales în situația când nu există o nouă majoritate clară care-și poate asuma actul de guvernare. Declarații se pot face multe, dar acum avem nevoie de un Guvern cu mandat deplin, deoarece încă nu este clar cum va evalua situația în domeniul sănătății, sectorul economic care trece printr-o criză, seceta, etc. Mai mult, lipsa unui număr suficient de voturi pentru majoritatea parlamentară actuală nu reprezintă încă o criză politică și destabilizare, fiindcă actualul Guvern poate activa. Și în istoria noastră noi am avut situații când Guvernul a activat în lipsa unei majorități parlamentare și nu rău. Vorbesc de același Guvern Sturza.  În calitate de deputat, dar și cetățean, sunt în egala măsură gata să susțin atât actuala guvernare, cât și o altă formulă guvernamentală, dar în ambele cazuri trebuie să predomine interesul național și al cetățeanului în parte. Sunt mai multe soluții prin care putem face față acestei crize în interesul cetățenilor, totul depinde de dialogul care ar trebui să aibă loc între forțele sănătoase din legislativ.  Ultimele evoluții în domeniul sănătății publice – creșterea numărului persoanelor infectate, precum și celor decedate /tendință observată și în întreaga lume/ – ne indică că pentru moment trebuie să ne concentrăm asupra realizării unor măsuri eficiente de prevenire a răspândirii virusului, și nu a luptei politice pentru satisfacerea unor ambiții de grup sau partid. Cred că cel mai bun și apreciabil lucru ar fi un consens național al tuturor forțelor politice, deoarece trebuie să salvăm țara și cetățenii de la un colaps în sistemul medical, sectorul social și domeniul economic. Azi avem nevoie un guvern anti-criză, susținut POLITIC de toate partidele – atât parlamentare, cât și extraparlamentare. Dacă scăpăm situația de sub control, atunci nici un guvern nou, nu ne va salva. Cu alte cuvinte, a venit timpul când atât cei aflați la guvernare, cât și cei din opoziție trebuie să-și lase din orgolii și aroganță și împreună să elaboreze un program viabil de depășire a situației de criză în care ne află. Consider că Parlamentul, în virtutea situației create în el, este unica platformă viabilă pentru acest lucru. Anume din acest considerent am propus crearea unei Comisii speciale care să se ocupe de problema dată. Știți care-i paradoxul nostru – foarte multe țări, organizații internaționale și instituții ne ajută în lupta cu pandemia prin diferite metode și doar noi însuși, așa am o impresie, din toate puterile nu dorim să ne ajutăm. Deschide.MD: În această perioadă, când mai mulți deputați au părăsit majoritatea parlamentară, ați fost abordat de una din părți, vorbim de opoziție și cei de la guvernare, ca să treceți de partea lor? Dacă da, ce le-ați răspuns? Alexandr Oleinic: Direct nu am fost abordat. Așa, unele aluzii, în discuții neformale, au fost din ambele tabere. Răspunsul meu a fost franc – rămân deputat independent, deoarece această postură îmi oferă cea mai mare marjă de manevră în realizarea mandatului. Plus la toate, poziția de azi îmi oferă posibilitatea să susțin inițiativele legislative atât ale opoziției, cât și celor de la guvernare, care au un impact major asupra dezvoltării Republicii Moldova, creșterii bunăstării cetățenilor, etc. Deschide.MD: Dacă e să analizăm activitatea Dvs din Parlament putem observa că ați venit cu mai multe inițiative economice, de susținere a antreprenoriatului etc și, practic, nimic legat de Transnistria, Dvs fiind ales pe o circumscripție uninominală oferită regiunii respective. De ce? Alexandr Oleinic: Voi începe cu partea a doua a întrebării – Transnistria. Am mai spus și cu alte ocazii că nu sunt satisfăcut de activitatea mea la acest compartiment și accept orice critică constructivă, precum și propuneri de inițiere a diferitor proiecte noi pentru cetățenii din stânga Nistrului. Desigur, pandemia și-a lăsat amprenta sa și aici, atât pentru realizarea a careva proiecte/inițiative, cât și elementare deplasări în zonă, deoarece cei de la Tiraspol au pus interdicții de circulație, iar toate împuternicirile de dialog sunt concentrate la Biroul pentru Reintegrare. Mă strădui prin intermediul diferitor ministere, altor instituții să promovăm unele acțiuni, dar trebuie să recunosc lucrurile să mișcă prea lent... Apropo, dacă e să vorbim la general, atunci și inițiativele înaintate, cum le-ați numit, economice, când vor fi aprobate, vor avea un impact și asupra cetățenilor din stânga Nistrului. Insistența cu care promovez unele proiecte se lămurește atât necesității de a îmbunătăți/moderniza unele domenii ale economicei naționale, cât și a crea unele platforme eficiente în depășirea crizei create în rezultatul pandemiei de coronavirus. Cu părere de rău, Guvernul, în opinia mea, cam în șoaptă vorbește despre criza economică care vine peste noi, dar aceasta poate avea efecte foarte drastice. De exemplu, potrivit unor estimări ale unor experți, costul pierderilor economice pe care le va suferi Republica Moldova pe urma COVID-19 va fi de circa 2 miliarde de euro. Experții mai spun că Moldova va avea nevoie de o perioadă de peste 2 ani ca să își restabilească economia. Situația nu este deloc ușoară. Anume din aceste considerente încă la începutul pandemiei am propus crearea unei Comisii de urgență, care să elaboreze un Program național de prevenire și depășire a crizei economice. Nici o reacție. Acum am înaintat o propunere de elaborare a unui Program național de irigare, deoarece am fost atacați de o altă calamitate – seceta... Până la acest moment – zero reacție. Da, dacă revenim cu cine votez și pe cine susțin. La ultima ședință a Parlamentului, după lungi așteptări, s-a convenit ca la următoarea reuniune plenară să fie inclus în ordinea de zi proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001, înregistrat drept inițiativă legislativă încă la 29 ianuarie 2020 (!), care presupune revenirea la situația când ANRE bilunar stabilește prețurile la produsele petroliere reieșind din fluctuațiile existente pe piețele internaționale și regionale (Platts). Mă bucur că propunere a fost înaintată de reprezentanții opoziției și susținută de cei de la guvernare, fapt care indică că situația în acest domeniu cu adevărat este alarmantă și necesită a fi întreprinse măsuri urgente de redresare a ei, având drept prerogativă interesul cetățenilor, agenților economici, etc. Deschide.MD: Domnule Oleinic, dacă să facem o prognoză a evoluțiilor politice din Republica Moldova, în afară de alegerile prezidențiale, putem vorbi despre eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate? Și cine în opinia Dvs este favoritul prezidențialelor? Alexandr Oleinic: În primul rând, vreau să punctez un gând. Da, pe 1 noiembrie avem primul tur al prezidențialelor, dar, cum se spune în popor, analizând evoluția situației pandemice, nu pun mâna în foc că ele pot avea loc. Creșterea numărului celor infectați, atât în țară, cât și în lume, trezește multe semne de întrebare. Într-o situație de criză în sănătate, cum o avem pentru moment, nu cred că va fi cea mai bună variantă organizarea unui scrutin. Avem deja practica de la Hâncești...  Și apropo, va trebui să fim foarte prudenți în situația dată, deoarece nu avem bani în buget ca să-i aruncăm în vânt... Dacă totuși vor fi, este prematur să vorbim cine va câștiga, cu toate că trebuie să fim raționali și să recunoaștem că actualul președinte pornește cu prima șansă, deoarece pe stânga este unicul candidat serios. Problema este la cei de pe dreapta. În lipsa unui candidat unic, flancul drept riscă să rămână perdant. Miza că în turul doi va fi susținut masiv – alegerile primarului general din Chișinău au demonstrat că deja nu mai merge. Plus la toate, situația provocată din lume de Covid-19 nu oferă o claritate cum va fi organizată votarea în diasporă, care susține masiv forțele de dreapta. Vorbind despre posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, consider că posibilitatea lor este foarte mică. Deja, conform Constituției, ele nu pot fi desfășurate, iar varianta cu demisia benevolă a lui Igor Dodon din funcția de președinte o apreciez drept una nulă. Mai mult, consider că nici majoritatea partidelor din actualul Parlament nu sunt interesate pentru moment de asemenea alegeri, inclusiv PSRM. Mai mult, nu exclud ca după prezidențiale, actuala coaliție să nu crească încă, devenind iarăși o majoritate parlamentară... Dar foarte multe lucruri vor deveni cât de cât mai clare în următoarele săptămâni, până la vacanța parlamentară. Sper foarte mult să nu fim aruncați într-o criză politică, care în condițiile unei crize în sănătatea publică, economie, sistemul social ne va arunca și mai mult într-o prăpastie... Deschide.MD: Am discutat despre activitatea parlamentară, dar am dori să aflăm și despre cea de partid. Sunteți președintele Partidului Popular. Cum privesc colegii de partid toate aceste evenimente politice? Au venit ei cu careva propuneri privind acțiunile Dvs din forul suprem? Alexandr Oleinic: Chiar dacă Partidul Popular din Republica Moldova este prezent în Parlament doar cu un deputat, în persoana mea, vreau să accentuez că structurile partidului permanent și activ monitorizează evoluțiile politice, social-economice și de alt ordin din țară, le analizează, iar unele din aceste concluzii sunt ulterior înaintate de mine în calitate de inițiative legislative, interpelări, etc. De exemplu, Proiectul de lege privind acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensarea accizului la motorină, înregistrat cu numărul 21 la 3 februarie 2020, a fost conceput și elaborat din inițiativa membrilor PPRM. Mai mult, anume grație informației primite de la membrii din teritoriu, care discută cu cetățeni, am o viziune cât de cât clară despre situația din diferite regiuni și așa mai departe. Desigur, în anumite cazuri, când trebuie să-mi exprim votul pentru unul sau altul proiect, consult colegii din conducerea partidului, mă sfătui cu ei. Și acest principiu va fi continuat și în viitor. Vreau să vă asigur că Partidul Popular continuă să fie o formațiune politică, care are un program bine structurat, cu multă grijă și responsabilitate față de fiecare cetățean, fiecare localitate și pentru fiecare domeniul al economiei naționale, și care va fi prezent permanent în viața politică a Republicii Moldova. Deschide.MD: Dacă tot vorbim de partid, am văzut că la alegerile din 2014 pe listele Partidului Popular a candidat Stela Pahomi, fostul președinte al Consiliului de Administrare al Moldasig. Colegii din presă o numesc „unul dintre principalii pioni ai lui Veaceslav Platon”. Ne puteți spune cum a ajuns ea în listele PPRM? Dar despre Veaceslav Platon? Aveți vreo legătură cu dumnealui? Alexandr Oleinic: Toate deciziile de includere sau nu a unei sau altei persoane în listă a fost luată prin consens, prin votul majorității, criteriile de bază fiind capacitățile profesionale. Candidatura ei a fost înaintată de una din organizațiile teritoriale, inclusiv pentru fortificarea blocului economic, și nu au existat motive pentru a o respinge. Mai mult, dacă faceți careva aluzii că a fost inclusă în listă la sugestia sau grație protecției cuiva, și din contextul întrebării înțelegem că a lui Veaceslav Platon, atunci vreau să vă dezamăgesc - nu. Poziția 59 în listă vorbește de la sine... Cât ține despre Veaceslav Platon – ne-am cunoscut și comunicat cu el când făceam parte din fracțiunea AMN în Parlamentul din 2009. De atunci nu m-am întâlnit sau discutat cu el. Deschide.MD: Să revenim puțin la alegeri. Dvs ați fost unul dintre autorii sesizării la Curtea Constituțională privind păstrarea sistemului mixt în cazul alegerilor parlamentare anticipate. Totuși, vedem că Înalta Curte a decis altfel și în cazul în care după luna august vor fi declanșate alegerile parlamentare anticipate, acestea vor avea loc în baza sistemului proporțional. Dvs. veți candida la viitoarele alegeri, în cazul în care acestea vor avea loc în timpul apropiat? Cum vedeți această participare în scrutin? Alexandr Oleinic: Am fost adeptul sistemului mixt de alegeri și rămân adeptul acestuia în continuare. Și nu pentru faptul că grație acestui sistem am ajuns în Parlamentul Republicii Moldova. În opinia mea, sistemul mixt reduce numărul deputaților-fantomă în legislativ, care trec grație listei. Mai mult, consider că acest sistem a fost o oportunitate foarte bună de a schimba clasa politică, oportunitate foarte bună pentru tinerii politicieni. Da, puteți să mă contraziceți că unele sondaje indică că mulți alegători nici astăzi nu cunosc deputații lor aleși pe circumscripțiile uninominale. Dar acesta este altă chestiune, deoarece în haosul politic prin care trecem după alegerile din 2019, cetățenii, mulți nu reușesc să memorizeze nici miniștrii și prim-miniștrii, care practic zilnic apar pe ecranele TV. Indiferent când vor fi organizate următoarele alegeri parlamentare, anticipate sau ordinare, Partidul Popular va participa la ele, deoarece suntem ferm convinși că orice formațiune politică activă, cu actele în regulă, este obligată să participe la scrutine. Alegerile, dacă doriți, este nu doar un exercițiu de ași alege reprezentanții în parlament, dar și un test foarte obiectiv al ratingului unui sau altui partid. Deschide.MD: Vă mulțumim!  
Classic Replica Rolex New Airmaster 40mm Automatic Mechanical replica watch Men's Watch 116900 Automatic Limited Edition Watch offers a stable charm https://www.replicamagic3.to/