PPRM

Partidul Popular este un partid modern, de vocaţie europeană, care militează pentru edificarea, în Republica Moldova, a statului de drept, suveran şi democratic.

Partidul Popular promovează doctrina populară, care reprezintă o îmbinare a valorilor conservatorismului tradiţional, ale creştin-democraţiei europene și liberalismului.

Partidul Popular aspiră să reprezinte, cu precădere, interesele politice ale ţărănimii – „talpa ţării”, ale antreprenorilor mici şi mijlocii, ale intelectualităţii populare.

Partidul Popular va asigura ca,in stat,puterea sa guverneze pentru popor,sa raspunda in fata poporului si sa fie controlata de popor.

Partidul Popular va crea condiţii necesare unei dezvoltări economice durabile si calitative,va asigura o pace si o armonie interetnica stabila,pentru edificarea unui stat democratic autentic si a unei naţiuni civice unite.

Partidul Popular optează pentru integritatea teritorială și statală a Republicii Moldova, bazată pe supremaţia legii, pe unitatea sistemului de administrare şi a spaţiului economic, pe statutul său permanent de neutralitate.

Consolidarea societăţii moldoveneşti.

Partidul Popular îşi propune stoparea procesului de divizare a societăţii și solidarizarea cetăţenilor, pentru rezolvarea problemelor de interes naţional, va sprijini iniţiativele civile şi va cultivă simţul patriotismului. Obiectivul Partidului Poporului este constituirea unei naţiuni civice şi integrarea grupurilor etnice într-o comuniune culturală comună.

Naţiunea civică poate fi consolidată treptat și consecvent, astfel încât toţi locuitorii, prin definiţie, se vor identifica drept cetăţeni ai Republicii Moldova. Acest proces va fi însoţit de integrarea grupurilor etnice în spaţiul naţional unic, prin însuşirea tradiţiilor culturale și istorice ale populaţiei majoritare, în paralel cu păstrarea propriilor identităţi și tradiţii.

Stabilitate politică - prin perfecţionarea sistemului politic.

Partidul Popular va pleda pentru:

- alegerea Parlamentului printr-un sistem electoral mixt, în care deputaţii să fie aleşi pe liste de partid şi în circumscripţii uninominale în proporţie de 50 la 50, fapt ce va spori răspunderea aleşilor poporului în faţa electoratului şi va asigura controlul societăţii asupra autorităţilor;

- alegerea Preşedintelui Republicii Moldova în mod direct de către popor;

- asigurarea independenţei reale a sistemului judecătoresc, prin prevederea răspunderii personale pentru deciziile adoptate, introducerea sistemului de alegere de către popor a judecătorilor instanţelor de judecata de nivelul întâi.

- garantarea independentei Comisiei Electorale Centrale şi introducerea registrului electronic al alegatorului.

Partidul Popular îşi trasează ca obiectiv formarea unui sistem de exercitare a puterii în interesul întregii societăţi moldoveneşti si al fiecărui cetăţean în parte.

O creştere economică rapidă și durabilă

Scopul principal al Partidului Popular in domeniul economic este obţinerea unui ritm înalt şi stabil al creşterii economice – ca singura cale de combatere a sărăciei. Republica Moldova trebuie sa se direcţioneze de la consum şi importuri – la investiţii, reforme şi exporturi, ca principalele motouri ale creşterii economice.

Partidul Popular va realiza o creştere economică rapidă și durabilă în baza unui model economic eficient şi credibil, bazat pe următoarele obiective:

- demonopolizarea activităţii economic;

- promovarea prioritara a investiţiilor in educaţie si ştiinţa, domenii de baza pentru dezvoltarea economiei naţionale si pregătirea specialiştilor de performanta;

- anularea sau diminuarea esenţială a tuturor taxelor la înregistrarea de stat a întreprinderilor noi, inclusiv a celor cu capital străin si mixt;

- protecţia producătorilor şi a exportatorilor autohtoni, extinderea rapidă a posibilităţilor de export pentru a obţine o balanţă pozitivă a comerţului extern al Republicii Moldova;

- dezvoltare sectorului întreprinderilor Mici si Mijlocii ca principalul domeniu pentru crearea a noi locuri de munca. Crearea Fondului Naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii;

- politici eficiente pentru dezvoltarea afacerilor – in micul business, turismul rural, servicii,consultanta pentru mediul rural;

- protejarea drepturilor consumatorului;

- reformarea sectorului fiscal prin implementarea unor politici bugetar - fiscale previzibile pe o perioadă de lungă durată (de minimum 3 ani) şi prin unificarea sistemului de impozitare:

a) introducerea impozitului unic în agricultură de 1,8 lei/grad-hectar

b) impozit unic de 10% pentru persoanele fizice și juridice

c)  cota zero la impozitul pe venitul reinvestit în capitalul social

d) zero taxe și impozite la importul de utilaje și tehnologii avansate

e) întreprinderile micro, inclusiv gospodăriile ţărăneşti  (cu vânzări de până la 500 mii lei), care vor crea cel puţin 5 locuri de muncă, vor fi scutite de plata  impozitului pe venit pe o perioadă de trei ani.

Pe fundalul creşterii globale la produsele alimentare, Agricultura trebuie să devina una dintre ramurile prioritare ale renaşterii economiei naţionale.

Agricultura şi satele moldoveneşti au rămas în afara procesului de modernizare, potenţialul natural enorm de care ele dispun nu este valorificat. Cauza rezida in greşelile de politica agricola admise de guvernări, în investiţiile insuficiente pentru dezvoltarea bazei de producţie şi a infrastructurii rurale în general, precum şi în preluarea lenta, întârziata a tehnologiilor agricole moderne.

Pentru susţinerea și dezvoltarea satului ca mediu de trai şi în scopul reducerii ritmurilor migraţiei forţei de muncă din mediul rural, Partidul Popular propune:

a) Reformarea politicii de subvenţionare în agricultură în baza criteriilor de eficienţă şi a procurărilor de tehnică agricolă, a construcţiilor noi de sere, înfiinţarea plantaţiilor multianuale horticole, etc. - la nivelul de 40% din costurile de procurare.

b) Majorarea Fondului pentru susţinerea anuală a agriculturii până la 1 miliard lei, pe seama eficientizării cheltuielilor bugetare neprioritare.

c) Crearea de întreprinderi industriale, în baza principiului de diversitate/diferenţiere a     produselor ce urmează a fi obţinute/fabricate în fiece localitate rurală, prin promovarea parteneriatului public-privat în coraport de 60% - statul şi 40% - fermierii.

d) Crearea de centre agroalimentare  moderne pentru producătorii agricoli, facilitarea accesului oricărui producător mic la aceste centre.

e) Dezvoltarea sistemului de leasing financiar „asistent” în agricultura.

f) Stimularea creării fermelor familiare (20-60) ha prin compensarea ratei dobânzi ei la credite pe un termen de cel puţin 10 ani, contractate pentru cumpărarea terenurilor agricole si investiţii in tehnologii moderne.

g) Subvenţionarea construcţiei sistemelor de irigare si procurarea instalaţiilor de irigare la nivel de 50%.

h) O politica fiscala stabila pentru producătorii agricoli:cota de 8 % TVA, subvenţionarea in caz de calamitaţi naturale şi facilitarea tehnologiilor avansate în agricultura.

i) Asigurarea unui sprijin special pentru tineretul din mediul rural, în vederea iniţierii afacerilor noi, prin acordare de granturi şi facilităţi fiscale, acordarea unei prime de 20000 EURO pentru tinerii din mediul rural care înfiinţează exploatări agricole comerciale.

Partidul Popular va pleda pentru garantarea principiului echităţii sociale, promovând următoarele soluţii:

- valoarea minimului de existenţă să constituie baza de calcul a oricăror plăţi sociale: salarii, pensii şi indemnizaţii sociale;

- salariul minim și pensia minimă pe republică să nu fie mai mici decât cuantumul minimumului de existenţă;

- majorarea alocaţiilor sociale şi indemnizaţiilor pentru familiile cu copii mici. Alocaţiile vor fi calculate in progresie geometrica si dublate pentru fiecare următor copil nou-născut.

Reforma sistemului educaţional și a celui de sănătate – prin a asigura fiecărui cetăţean șanse egale și servicii de calitate înaltă.

Partidul Popular va readuce statutul profesorului şi cel al şcolii la un nivel calitativ înalt prin:

- promovarea în sistemul educaţional, a unei reforme care să asigure ajustarea la standardele europene;

- dotarea instituţiilor de învăţământ cu sisteme informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea procesului educaţional, asigurarea şcolilor cu echipament pentru studiile de la distanţă, eliminându-se, astfel, necesitatea aşa-numitei optimizări şi stoparea eliminării intelectualităţii de la sate;

- asigurarea fiecărei localităţi cu grădiniţe şi şcoala primara.

- sprijinirea şi promovarea, de către stat, a elevilor talentaţi, înfiinţarea, cu sprijinul financiar deplin al statului, a şcolilor pentru copiii dotaţi;

- acordarea anuală a 1000 de burse pentru tineri, în scopul obţinerii unor studii superioare de calitate peste hotare, în instituţii de învăţământ superior cu renume;                         

- pentru tinerii specialişti-crearea de condiţii pentru asigurarea cu locuri de muncă, pentru studenţi – locuri pentru practica profesională, prin prevederea de stimulente fiscale întreprinderilor respective;

- deschiderea în fiecare localitate a centrelor cultural;

- acordare unei atenţii speciale tinerilor specialişti, mai ales celor ce accepta sa muncească in zona rurala,cu garantarea condiţiilor decente de viata din partea statului.

Sănătatea populaţiei reprezintă cel mai important reper pentru dezvoltarea resurselor umane şi determină posibilitatea acestora de a participa la dezvoltarea economică şi la creşterea nivelului de trai. Partidul Popular va dezvolta sistemul de sănătate, realizând:

- corelarea reformei de asigurare medicală obligatorie cu   standardele de înalta calitate și moralitate;

- reforma asistenţei medicale, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale, cu reducerea diferenţei de calitate și accesibilitate în funcţie de locul de trai și statut social;

- includerea serviciilor medicale necesare femeilor care se pregătesc să devină mame în lista serviciilor garantate de către sat în baza Programului unic;

- ajustarea costului poliţei de asigurare medicala obligatorie la serviciile de calitate incluse în pachetul minim garantat;

- organizarea periodica a examinării medicale gratuite a copiilor din instituţiile preşcolare şi şcolare.

O politică demografică eficientă - prin încurajarea creşterii natalităţii, stimularea familiilor tinere şi a celor cu mulţi copii, prevenirea exodului în masă al populaţiei şi protecţia cetăţenilor în faţa riscurilor sociale majore:

- alocarea indemnizaţiei de 5000 euro pentru întreţinerea copiilor în câteva tranşe până la absolvirea gimnaziului. Fiecare tranşă va fi condiţionată de veniturile familiei, socializarea copilului (încadrarea în grădiniţa de copii, şcoală, evidenţă la medicul de familie) şi de comportamentul social al părinţilor. Începând cu al treilea copil în familie, indemnizaţia va fi majorată cu câte 500 euro pentru fiecare copil.

- crearea unui sistem eficient de protective şi asistenta sociala pentru familiile cu părinţii plecaţi peste hotare la munca. Aceasta categorie de copii vor beneficia de sprijin financiar si social,de supraveghere permanenta din partea statului.

Autonomie locală autentică şi eficientă – bazată pe standardele europene şi pe condiţii echitabile create pentru dezvoltarea tuturor zonelor:

Partidul Popular va pleda pentru alinierea autorităţilor locale la standardele europene în scopul obţinerii unei autentice autonomii locale, prin:

- asigurarea respectării principiului autonomiei locale totale - de la gestionarea comunităţii până la formarea bugetului, cu limitarea intervenţiei Guvernului la nivel local la competenţele şi obiectivele de importanţă strategică;

- consolidarea independenţei economice la nivel local prin sporirea colectării de impozite și taxe locale, transmiterea unor competenţe egale raioanelor şi municipiilor.

Partidul Popular va pleda pentru includerea Republicii Moldova in sistemul de dezvoltare al ”Euroregiunilor”.

Valorificarea patrimoniului tradiţional cultural. Susţinerea valorilor morale si spirituale ale naţiunii

Partidul Popular va dezvolta localităţile rurale prin promovarea valorilor cultural-naţionale şi a tradiţiilor seculare, prin susţinerea afacerilor şi a turismului rural.

Pentru a asigura dezvoltarea şi renaşterea unui stat, e necesar nu numai de o economie şi de reforme structurale, dar – cel mai important – de un potenţial spiritual şi moral bazat pe valorile şi tradiţiile strămoşeşti.

Consolidarea statului de drept și eliminarea corupţiei.

Partidul Popular condamnă categoric atitudinea indiferentă faţă de problemele cetăţenilor, samavolnicia birocraţiei şi nivelul  catastrofal de înalt  al corupţiei.

Pentru a schimba situaţia, Partidul Popular îşi trasează următoarele obiective:

- aplicarea principiului separării puterii şi a business-ului, prin crearea pârghiilor de eliminare a conflictelor de interese;

- reformarea administraţiei publice centrale, în scopul transformării instituţiilor statului în instituţii credibile, cu funcţionari de înaltă calificare şi moralitate;

- promovarea pe larg a sistemului de achitări pentru servicii şi mărfuri prin intermediul plăţilor electronice;

- informatizarea actului de guvernare si de administrare la toate nivelurile;

- responsabilizarea persoanelor cu funcţii de răspundere pentru cheltuirea mijloacelor bugetare, prin stabilirea unor norme contravenţionale şi penale;

- garantare independenţii sistemului judecătoresc;

- sporire eficienţii şi a responsabilităţii actului de justiţie şi a fiecărui judecător în parte.

Eurointegrarea - model de transformare a Republicii Moldova într-o ţară modernă.

Partidul Popular va insista asupra unui consens naţional larg în vederea identificării vectorului politicii externe a statului și va pleda pentru interpretarea obiectivului de integrare europeană ca model de dezvoltare și transformare a Republicii Moldova într-un stat civilizat și modern.

Partidul pledează pentru prioritatea relaţiilor de prietenie şi strânsă cooperare cu Ucraina, România şi Rusia, de parteneriat cu SUA, de colaborare bilaterală cu ţările membre ale UE şi ale CSI.

Cel mai important obiectiv al Partidului este reintegrarea definitivă a statului, cu stabilirea garanţiilor şi contracararea oricăror manifestări de separatism, cu acordarea unui statut special Transnistriei în componenţa Republicii Moldova.

Partidul Popular are încrederea că realizarea obiectivelor expuse în Program îi vor garanta un suport electoral larg. Aceasta pentru că Programul Partidului le propune tuturor cetăţenilor o alternativă de guvernare competentă, responsabilă şi experimentată, ce va transforma Republica Moldova într-un stat modern, dezvoltat şi atractiv, în care forţele politice, societatea civilă și reprezentanţii tuturor grupurilor etnice și ai confesiunilor vor întreţine un dialog permanent pentru identificarea căilor de soluţionare a problemelor.

Numai cu suportul şi cu participarea întregului popor - cu Partidul Popular - Moldova va deveni un stat modern și civilizat!

Partidul Popular este pentru un Stat al Poporului!

<